Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøvern i Forsvaret

Forsvarssektorens system for miljøstyring skal bidra til at miljø- og samfunnsansvar veier tungt i alle plan- og beslutningsprosesser. Arbeidet med tredjeparts miljøsertifisering videreføres i 2010. Erfaringer med miljøvernoffiserer i utenlandsoperasjoner evalueres.

Prosjekter for tilbakeføring og miljøsanering av Hjerkinn skytefelt og 14 andre skyte- og øvingsfelt fortsetter med blant annet fjerning av infrastruktur, avløpssikring og revegetering.

Arbeidet med å redusere avrenning av tungmetaller fra skyte- og øvingsfelt, og tiltak for miljøsanering i forurenset grunn og i sjøsedimenter videreføres i 2010.

Det vil bli arbeidet aktivt for å erstatte helse- og miljøfarlige kjemikalier med mindre farlige stoffer. Det skal i 2010 gjennomføres kildesortering av alle typer avfall. Målet er å redusere andelen blandet avfall og øke andelen avfall som går til gjenvinning.

Kystvaktens tre nye gassdrevne fartøy i Barentshav-klassen vil ha 90 prosent lavere utslipp av nitrogenoksider og 25 prosent lavere utslipp av karbondioksyd sammenlignet med tilsvarende dieseldrevne fartøyer. Nordkapp-klassen er ombygd med tanke på å redusere utslipp av nitrogenoksider og får betydelige reduksjoner i forbruk av drivstoff og utslipp av klimagasser.

Arbeidet med energiøkonomiserende tiltak og en planmessig overgang fra bruk av fossil energi til fornybar energi i bygningsmassen videreføres i 2010.

Det vil bli stilt skjerpede forbruks- og utslippskrav til sektorens administrative kjøretøyer, og det vil aktivt bli lagt til rette for en overgang til ladbare kjøretøyer.