Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Minsteytelser – heving av beløp

I forbindelse med oppfølging av trygdeoppgjøret for 2008 ble det vedtatt å øke minsteytelsen for rehabiliterings- og attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad fra 1,8 G til 1,97 G. I tillegg ble det vedtatt å øke overgangsstønaden for enslige forsørgere fra 1,85 G til 1,97 G, jf. St.prp. nr. 74 (2007-2008). Regjeringen varslet samtidig at en tok sikte på en videre opptrapping til 2G.

Regjeringen foreslår nå å øke minsteytelsene og overgangsstønaden til 2 G fra 1. mai 2010. Dette har en anslått budsjetteffekt på 99 millioner kroner i 2010. Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad vil bli erstattet av arbeidsavklaringspenger fra 1. mars 2010.

Som en del av trygdeoppgjøret 2008, ble partene enige om en opptrappingsplan for minstepensjonen til enslige pensjonister, slik at den fra 1. mai 2010 skal utgjøre to ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Økningen i minstepensjonen fra 1,97G til 2,0G fra 1. mai 2010 har en anslått budsjetteffekt i 2010 på 205 millioner kroner.

Se også Pensjon - grunnbeløp og minstepensjon.

Se Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, resultatområde 2 Arbeid og velferd.