Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Museer

Bevilgningene til museer og kulturvern foreslås økt med til sammen 75,8 millioner kroner. Av dette foreslås 11,2 millioner kroner til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Museene i det nasjonale museumsnettverket foreslås gitt en samlet økning på 63,1 millioner kroner. I den nylig framlagte St.meld. nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum presenteres en statusrapport for museene. En gjennomgripende strukturreform har integrert over 300 tidligere enheter i omkring 80 konsoliderte museer i et nasjonalt museumsnettverk. Formidlingsaktiviteten har økt betydelig og antall besøkende har økt med 30 prosent til 5,9 millioner i 2008.

Museene står imidlertid fortsatt overfor store utfordringer. Det er stort etterslep innen samlingsforvaltningen og 55 prosent av gjenstandssamlingene er vurdert å være i ”ikke tilfredsstillende” eller ”dårlig” stand. Det er et stort behov for bedre magasiner og utbygging av konserveringstjenester. Når det gjelder fysiske rammevilkår generelt, melder 95 prosent av museene om store behov for rehabilitering og nye bygg.

Regjeringen ønsker en fortsatt satsing på museene og foreslår i stortingsmeldingen en rekke tiltak der et overordnet mål er å styrke museenes faglige profil. ABM-utvikling vil få en aktiv rolle og skal blant annet initiere kompetanseprogram, evalueringer og samordning av fellestiltak.