Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NAV-reformen

Prinsippene for en ny arbeids- og velferdsforvaltning ble lagt gjennom Stortingets behandling av St.prp. nr. 46 (2004-2005). Arbeids- og velferdsetaten har overtatt ansvaret og oppgavene som Aetat og trygdeetaten tidligere hadde. Arbeids- og velferdsetaten ledes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Arbeids- og velferdsetaten skal i samarbeid med kommunene etablere og drive NAV-kontor som dekker alle kommuner, Ved utgangen av 2009 vil det være etablert 447 NAV-kontor. Det vil bli etablert ni NAV-kontor i 2010 og ett i 2011. Dette innebærer at den organisatoriske delen av NAV-reformen med etablering av NAV-kontor er i sluttfasen.

For årene 2006-2009 ble det samlet sett bevilget om lag 4 500 millioner kroner til gjennomføringen av NAV-reformen, herunder 770 millioner kroner til kommunene. For 2010 er det foreslått bevilget 7 millioner kroner til evalueringen av NAV-reformen i regi av Norges forskningsråd.

Se Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, resultatområde 2 Arbeids- og velferdspolitikken, kap. 604.

Se Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV).