Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonal transportplan - Samferdselsdepartementet

I Stortingsmelding nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 (NTP) har Regjeringen lagt fram sine mål og strategier for transportpolitikken. Regjeringen er opptatt av å videreutvikle velferdssamfunnet og å styrke grunnlaget for den langsiktige verdiskapingen blant annet gjennom et løft i bevilgningene til samferdsel.

Samlet økonomisk planramme i NTP 2010-2019 ligger på 100 milliarder kroner eller 45 prosent høyere enn den vedtatte planrammen for NTP 2006-2015.

Regjeringen legger i NTP 2010-2019 fram en offensiv og bredt sammensatt strategi for å styrke framkommeligheten for næringsliv og samfunn i hele landet. I NTP 2010-2019 er det presentert planrammer der innsatsen er høyere i perioden 2014-2019, enn i første fireårsperiode. Regjeringen legger med dette budsjettforslaget opp til en gradvis opptrapping av rammene i første del av planperioden. Forslaget for 2010 innebærer en betydelig innfasing av rammenivået i NTP allerede første år i planperioden.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet.