Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonal transportplan – Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringen la i mars 2009 frem St.meld. nr 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019. Her ble det varslet en kraftig satsing på sjøtransport og maritim infrastruktur i den neste tiårsperioden. I forslaget til budsjett for 2010 starter Regjeringen opptrappingen som ble varslet i meldingen.

Regjeringen foreslår følgende bevilgninger i budsjettet for 2010 til oppfølging av NTP kyst:

  • Bevilgningen til fiskerihavner og farleder økes med 50 millioner kroner.
  • Den statlige bevilgningen til sjøtrafikksentralene økes med 25 millioner kroner. Dette vil benyttes til fornying av utstyret ved sentralene.
  • Bevilgningen til navigasjonsinstallasjoner økes med 10 millioner kroner. Dette vil bidra til å redusere det identifiserte vedlikeholdsetterslepet på installasjonene.
  • 45 millioner kroner til Kystverket slik at utskiftningen av fartøyer kan starte. Nye fartøy vil gi en mer effektiv drift, og benyttes også ved oljevernaksjoner.
  • Kystverkets planleggings- og administrasjonsbudsjett økes med 14,6 millioner kroner.

I Nasjonal transportplan 2010-2019 varslet Regjeringen at den vil fjerne havnesikkerhetsavgiften og kystavgiften. I statsbudsjettet for 2010 foreslår Regjeringen å starte dette arbeidet ved at havnesikkerhetsavgiften fjernes og kystavgiften reduseres fra 34 til 30 prosent. Dette gir en samlet avgiftsreduksjon på 27 millioner kroner.