Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Naturmangfold og friluftsliv

Å sikre naturmangfoldet er høyt prioritert på Miljøverndepartementets budsjett for 2010. Bevilgningene til bevaring av naturens mangfold og friluftsliv foreslås økt med nær 146 millioner kroner fra saldert budsjett 2009. Økningen kommer på toppen av en styrking til samme formål i 2009-budsjettet på 345 millioner kroner.

Økningen i 2010 er fordelt på en lang rekke tiltak, med hovedsatsing på styrket verdiskaping og forvaltning i tilknytning til verneområder, handlingsplaner for truede arter, beskyttelse av prioriterte arter og naturtyper, styrking av artsprosjektet og friluftsliv.

En vesentlig del av de økte bevilgningene på naturforvaltningsområdet går til oppfølging av Naturmangfoldloven som trådte i kraft 1. juli 2009.

Det foreslås totalt over 575 millioner kroner til arbeidet med truede og sårbare arter i budsjettet for 2010. Nasjonalparkplanen blir i all hovedsak fullført i løpet av neste år. Bevilgningene til forvaltning av verneområder foreslås økt med 54 millioner kroner til 223 millioner kroner i 2010.