Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nordisk samarbeid

Norden som region, med sitt kultur- og språkfellesskap, og med den nordiske velferdsmodellen, har særlig gode forutsetninger til samlet å forholde seg til mange av fremtidens utfordringer. Prioriteringer i samarbeidet er klima, miljø, energi, forskning og innovasjon og avvikling av grensehindre. Samarbeidet innen helse og velferd vil bli styrket i 2010.

Det nordiske samarbeidet omfatter både det formelle samarbeidet i Nordisk Ministerråd og det uformelle samarbeidet til blant annet utenriks-, forsvars- og utviklingsministrene. Statsministrene har det overordnete ansvaret og møtes regelmessig. Koordineringsansvaret for det formelle samarbeidet, som inkluderer de fleste fagministre, ligger hos ministeren for nordisk samarbeid.

Forutsetningene for nordisk utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid er gode. De nordiske utenriksministere ba derfor tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg utarbeide en rapport med konkrete forslag til nordisk samarbeid. Landenes behandling av Stoltenberg-rapporten munnet ut i en erklæring fra utenriksministermøtet i Reykjavik 9. juni 2009. Erklæringen utgjør landenes mandat for det videre arbeidet i etablerte kanaler både fellesnordisk og nasjonalt i ansvarlige departementer og fagmyndigheter. Hovedrammen er et femlandssamarbeid, men det er åpenhet for samarbeid i konstellasjoner av to til fire land basert på felles interesser.