Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nordområdene – Forsvaret

Nordområdene er Regjeringens viktigste strategiske satsingsområde. Av flere grunner er nordområdene fortsatt av stor militærstrategisk betydning. Det er i tillegg utfordringer knyttet til ressursforvaltning, uavklarte jurisdiksjonsspørsmål og miljø i disse områdene. Den internasjonale oppmerksomheten mot nordområdene er økende. Regjeringens overordnede målsetting i nordområdesatsingen er å sikre fortsatt stabilitet og bærekraftig utvikling. Dialog og samarbeid lokalt og regionalt er en forutsetning. Det er viktig å ivareta et godt forhold til Russland og samtidig opprettholde de nære forbindelsene til våre allierte.

Forsvaret har en viktig rolle med hensyn til å ivareta Norges interesser i nord. En av hovedprioriteringene i den videre utviklingen av Forsvaret er å videreføre den sterke satsingen på militær aktivitet og nærvær i nord, og dette vises tydelig i 2010-budsjettet. Det legges i den forbindelse særlig vekt på synlig militært nærvær for å ivareta suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse, overvåking, etterretning og evne til krisehåndtering. Forsvaret vil også videreføre den gode dialogen og det konstruktive samarbeidet med Russland. Samtidig er det positivt at NATO engasjerer seg i nord gjennom alliert tilstedeværelse i regionen. Prioriteringen av nordområdene kommer også til uttrykk gjennom fornyelsen av en rekke kapasiteter, inkludert nye fartøyer i Sjøforsvaret og Kystvakten, videreutvikling av grensevakten og etableringen av det nye Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i Bodø.