Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Omsorgsboliger og sykehjemsplasser – Investeringstilskudd

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser ble innført i 2008. Formålet med tilskuddsordningen er å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose og funksjonshemming. For perioden 2008-2015 er målsettingen å gi tilskudd til 12 000 enheter.

Tilskuddet kan gis til bygging, kjøp av sykehjemsplasser og omsorgsboliger, ombygging og utbedring av gamle og uegnede bygninger, samt fellesarealer som er nødvendig for å oppnå heldøgnstjenester i eksisterende omsorgsboliger. Tilskuddet forvaltes av Husbanken.

I 2008 og 2009 er det vedtatt tilsagnsrammer som til sammen gir rom for 3 500 enheter.

Regjeringen foreslår at det i 2010 skal kunne gis tilsagn om investeringstilskudd til 2 500 omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Dette innebærer et økt bevilgningsbehov på i overkant av 1,3 milliarder kroner fordelt over de fire neste årene, hvorav anslagsvis 270 millioner kroner i 2010.

Det gis maksimalt 431 000 kroner per omsorgsbolig og maksimalt 647 000 kroner per sykehjemsplass.