Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjon – grunnbeløp og minstepensjon

Grunnbeløpet i folketrygden (G) ble med virkning fra 1. mai 2009 økt fra 70 256 kroner til 72 881 kroner, det vil si med 3,74 prosent. Gjennomsnittlig grunnbeløp øker med 4,2 prosent fra 2008 til 2009.

Som en del av trygdeoppgjøret 2008, ble partene enige om en opptrappingsplan for minstepensjonen til enslige pensjonister. Første steg i denne planen var å heve den ordinære satsen for særtillegget fra 79,33 prosent til 94 prosent av grunnbeløpet fra 1. mai 2008. Satsen ble fra 1. mai 2009 trappet videre opp til 97 prosent av grunnbeløpet. Som følge av endret sats og grunnbeløp, økte minstepensjonen til enslige pensjonister med 7 272 kroner til 143 568 kroner fra 1. mai 2009. For ektepar der begge er minstepensjonister økte pensjonen med 13 776 kroner til 265 272 kroner per år.

Satsen for særtillegget vil videre bli trappet opp til 100 prosent av grunnbeløpet fra 1. mai 2010. Når opptrappingen er fullført, vil minstepensjonen til enslige pensjonister utgjøre to ganger grunnbeløpet.

Se Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, kapittel 2670 Alderdom.