Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjonsreformen

Dagens pensjonssystem står overfor betydelige utfordringer blant annet som følge av at levealderen i befolkningen stadig øker og det blir relativt færre yrkesaktive som kan finansiere folketrygdens pensjoner.

Regjeringen legger avgjørende vekt på at den beste garantien for framtidens pensjoner er at pensjonssystemet er økonomisk og sosialt bærekraftig.

Ved lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) er det vedtatt nye regler for opptjening og beregning av alderspensjonen i folketrygden. Ny alderspensjon sikrer en pensjon som opptjenes gjennom den enkeltes inntekt over hele livet, samtidig som den sikrer en minsteinntekt (garantipensjon) i alderdommen for alle. Ny alderspensjon åpner for gradert uttak av pensjon fra 62 år og for å kombinere uttak av pensjon med arbeid uten avkorting av pensjonen. Levealdersjustering i folketrygdens alderspensjon, som innebærer at man må jobbe noe lenger for samme pensjon hvis levealderen i befolkningen øker, bidrar sammen med ny regulering av pensjoner under utbetaling til å trygge den økonomiske bærekraften i pensjonssystemet.

Regjeringen fremmet 4. september 2009 forslag til lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor for Stortinget. Loven bygger på avtalen som ble inngått av partene i arbeidslivet i privat sektor i lønnsoppgjøret våren 2008. Ny AFP vil gis som et livsvarig tillegg til alderspensjonen fra folketrygden. Som ny alderspensjon i folketrygden vil den kunne kombineres med arbeidsinntekt uten avkorting av pensjonen og uttaksreglene er nøytralt utformet, slik at den årlige pensjonen blir høyere desto senere den tas ut. Ny AFP levealdersjusteres og reguleres årlig på samme måte som alderspensjonen.

I lønnsoppgjøret i offentlig sektor i 2009 ble partene enige om å videreføre dagens brutto tjenestepensjonsordning og dagens AFP med nødvendige tilpasninger til innføring av fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 2011, og med de tilpasninger som følger av Stortingets vedtak fra mai 2005.

Lovverket for de private tjenestepensjonsordningene skal også tilpasses nye regler om opptjening og fleksibelt uttak av alderspensjon fra folketrygden. Finansdepartementet har på denne bakgrunn gitt Banklovkommisjonen i oppdrag å utrede tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor.

Som følge av pensjonsreformen etableres det nye IKT-systemer og rutiner for håndtering av pensjonsområdet i Arbeids- og velferdsetaten.

Se Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon del I, punkt 2.2.1 Pensjonsreformen, Resultatområde 2 Arbeid og velferd og kapittel 604 NAV reform og pensjonsreform, samt delmål 5 Et økonomisk og sosialt bærekraftig pensjonssystem – pensjonsreformen.

Se også www.pensjonsreformen.no