Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Plan- og bygningsloven

Stortinget har i 2009 vedtatt en ny plan- og bygningslov, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008), Inns. O. nr. 50 (2008-2009) og Besl. O. nr. 68 (2008-2009). Forskriftene til bygningsdelen av loven ble sendt på høring i juni 2009. Byggesaksdelen av ny plan- og bygningslov med forskrifter skal iverksettes i 2010.

Målene med regelverksendringene er blant annet å sikre god kvalitet på bygg, redusere omfanget av byggfeil, sikre universell utforming av nye publikumsbygg og arbeidsbygg, mer miljøvennlige bygg og forenkling og effektivisering.

Ordningen med sentral godkjenning skal være selvfinansierende. Regjeringen foreslår å øke gebyrene for ordningen med 500 kroner. Dette skal bidra til å styrke ordningen, blant annet gjennom nye IKT-investeringer for å tilpasse IKT-systemet til ny plan- og bygningslov. Dette er nødvendig for å følge opp foretakene i sterkere grad og for å effektivisere driften.

Regjeringen legger vekt på ansvarlig og god implementering av den nye bygningslovgivningen. Kommunal- og regionaldepartementet og Statens bygningstekniske etat vil derfor gjennomføre et omfattende informasjonsarbeid overfor fylkesmennene, kommunene og byggenæringen i 2010.

For mer informasjon om Statens bygningstekniske etat (BE), se BEs nettsider.