Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politi og påtalemyndighet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politi og påtalemyndighet med om lag 1,3 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2009. Av dette utgjør pris- og lønnsvekst om lag 117 millioner kroner.

Bevilgningsøkningen foreslås blant annet benyttet til:

· Opprettelse av 106 stillinger til studenter som er ferdig utdannet fra Politihøgskolen sommeren 2010.

· Videreføring av 460 sivile stillinger som ble opprettet i 2009.

· Videreføring av 104 stillinger som i 2009 ble opprettet til nyutdannede fra Politihøgskolen.

· Økt opptak til 720 studenter ved Politihøgskolen.

· DNA-reformen.

· Håndtering av de budsjettmessige konsekvensene av den nye særavtalen om arbeidstidsbestemmelser i politiet.

· Styrket innsats innen asyl- og utlendingsfeltet.

· Økt bevilgning til Politiets sikkerhetstjeneste.

· Økt tilskudd til Alternativ til vold.

· Styrking av Den høyere påtalemyndighet.

· Oppfølging av Voldtektsutvalget.

· Opprettelse av Barnehus i Stavanger.

· Tilskudd til EUs yttergrensefond.