Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Psykisk helse - Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008)

Opptrappingsplanen for psykisk helse bygger på St.meld. nr. 25 (1996-97) Åpenhet og helhet, St.prp. nr. 63 (1997-98), årlige budsjettproposisjoner samt Stortingets føringer.

Opptrappingsplanen 1998 -2008 la opp til en styrking av alle ledd i tiltakskjeden for å skape et helhetlig og sammenhengende behandlingsnettverk med vekt på brukerperspektivet. Visjonen var en planmessig utbygging av tilbudet til mennesker med psykiske lidelser gjennom forutsigbare økonomiske rammebetingelser og klare mål for kommuner og fylkeskommuner/regionale helseforetak.

Les mer i Helse- og omsorgdepartementets fagproposisjon del III, hvor evalueringen av opptrappingsplanen er omtalt.