Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Referanseporteføljen for Statens pensjonsfond

Finansdepartementets valg av investeringsstrategi avgjør langt på vei forventet avkastning av fondet og hvor stor risiko som er knyttet til investeringene. Særlig viktig er valget av vekter for geografiske regioner og aktivaklasser. Investeringsstrategien er nedfelt i en referanseportefølje satt sammen av aksje- og obligasjonsindekser fra ulike land. Indeksene inneholder representative utvalg av verdipapirer, og utviklingen i indeksene reflekterer i stor grad markedsutviklingen i landene.

Departementet tar sikte på å legge fram nytt regelverk om forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland med ikrafttredelse 1. januar 2010. Regelverket vil inkludere forvaltningen av eiendom. De planlagte eiendomsinvesteringene vil utgjøre inntil 5 prosent av fondets kapital. Disse investeringene vil føre til en tilsvarende reduksjon i andelen investert i obligasjoner. Stortinget ga sommeren 2007 tilslutning til at aksjeandelen i Statens pensjonsfond – Utland skulle økes til 60 prosent. Opptrappingen til dette nivået ble fullført i andre kvartal 2009.