Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Ressurskrevende tjenester - Toppfinansieringsordning

Formålet med bevilgningen til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester er å sikre at tjenestemottakere som krever omfattende helse- og omsorgstjenester fra kommunen, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunenes økonomiske situasjon.

Fra og med 2008 har Kommunal- og regionaldepartementet hatt ansvaret for toppfinansieringsordningen. Tilskudd til kommunene forvaltes av Helsedirektoratet.

I 2009 får kommunene kompensert 85 prosent av egne netto lønnsutgifter utover innslagspunktet på 835 000 kroner. Kommunenes egenandel er 15 prosent for utgifter over innslagspunktet.

Kompensasjonsgraden foreslås redusert fra 85 prosent i 2009 til 80 prosent i 2010. Innslagspunktet foreslås justert opp med 3,6 prosent. Dette er noe mer enn anslått prisvekst. Forslaget om justeringer av ordningen må sees i sammenheng med den sterke utgiftsveksten i ordningen de siste årene.

Kommunal- og regionaldepartementet vil i samarbeid med Helsedirektoratet vurdere om det er behov for å foreta eventuelle justeringer i utformingen av ordningen, blant annet ved å gjennomføre en utredning om de bakenforliggende årsakene til den sterke utgiftsøkningen i ordningen. Dette kan gi bedre grunnlag for budsjettering av tilskuddene og for å vurdere eventuelle tiltak for å få bedre kontroll med utgiftene til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester.

Bevilgningen i 2010 øker med i underkant av 1,1 milliarder kroner i forhold til Saldert budsjett 2009. På bakgrunn av relativt høy vekst de siste årene, er det i anslått bevilgningsbehov lagt til grunn en økning i antall tjenestemottakere på 8,1 prosent og en reell vekst i utgifter per tjenestemottaker på 3,9 prosent i 2010.