Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rettshjelp

Regjeringen er opptatt av å sikre innbyggerne tilgang til rimelig juridisk bistand med høy kvalitet og å legge til rette for en enkel konfliktløsning. Regjeringen vurderer som ledd i arbeidet med å forbedre rettshjelpsordningen å etablere en ny førstelinjetjeneste i kommunene der alle, uavhengig av inntekt, kan få inntil én times gratis juridisk bistand hos advokat eller rettshjelper uavhengig av sakstype. I tråd med St.meld. nr. 26 (2008-2009) Om offentleg rettshjelp foreslås det satt i gang en forsøksordning i to fylker i 2010. Regjeringen foreslår at bevilgningen til fri rettshjelp økes med 5 millioner kroner til forsøksordningen.