Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rus - Opptrappingsplan for rusfeltet

Regjeringen foreslår å styrke rusfeltet med 150 millioner kroner i 2010. Opptrappingsplan for rusfeltet ble lagt fram høsten 2007, og danner rammene for Regjeringens politikk på området. Planen har 147 tiltak innen forebygging, behandling, rehabilitering, forskning og kompetansebygging på rusfeltet.

Av rusforebyggende tiltak foreslår Regjeringen 19 millioner kroner til kommunale rusforebyggingskoordinatorer, tidlig intervensjon, informasjon til arbeidslivet og svangerskapskampanje.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til forskning på feltet med 5 millioner kroner, herunder 1 million kroner til gjennomgang av opptrappingsplanen.

Det foreslås totalt 126 millioner kroner til økt kapasitet og bedre kvalitet i tjenestene. For å bidra til mer tilgjengelige tjenester og mer forpliktende samhandling, forslås det 59 millioner kroner til styrking av kommunale tjenester, 42 millioner kroner til tverrfaglig spesialisert behandling og legemiddelassistert rehabilitering og det foreslås bevilget 25 millioner kroner til finansiering av Kirkens bymisjons lavterskel tiltak 24SJU.