Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sektoravgifter

Sektoravgifter fastsettes av forvaltningen med hjemmel i lov og er normalt øremerket til å finansiere utgiftene til bestemte formål på statsbudsjettet. Til forskjell fra gebyrer er imidlertid ikke betalingen av en sektoravgift motytelse for en spesifikk myndighetshandling. Sektoravgifter bør ikke være høyere enn de samlede utgiftene til de formål de skal finansiere.

Regjeringen foreslår for 2010 endringer i fem sektoravgifter, med et samlet provenytap på 5 millioner kroner:

Inntektsuavhengig vederlag fra TV2
TV2s konsesjon utløper 31. desember 2009. Som følge av dette forsvinner plikten til å betale et årlig bidrag til staten. Dette gir et provenytap på om lag 29 mill. kroner. Se omtale under budsjettkapittel 334 i Kultur- og kirkedepartementets fagproposisjon.

Årsavgift havnesikkerhet
Årsavgiften for havnesikkerhet kreves i dag inn for å finansiere Kystverkets arbeid med godkjenning av analyser og planverk for terrorsikring av havner, samt tilsyn med at regelverket er innført og etterleves. Regjeringen foreslår å avvikle avgiften med virkning fra 2010. Dette gir et provenytap på 15 mill. kroner for staten. Les mer under budsjettkapittel 5575 i Fiskeri- og kystdepartementets fagproposisjon.

Kystavgiften
Kystverkets driftsutgifter finansieres delvis gjennom betaling fra næringen. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2010 å redusere kystavgiften under Kystverket fra 34 til 30 prosent. Dette gir en lettelse på 12 mill. kroner i det samlede skatte- og avgiftsopplegget. Samtidig foreslås det å omgjøre alle gebyrer under Kystverket til sektoravgifter fra og med 2010-budsjettet. Les mer under budsjettkapittel 5575 i Fiskeri- og kystdepartementets fagproposisjon.

Kredittilsynets sektoravgifter
Regjeringen foreslår at sektoravgiften for å finansiere Kredittilsynets virksomhet økes med 41 millioner kroner i 2010, grunnet vekst i tilsynets oppgaver. Les mer under budsjettkapittel 1602  i Finansdepartementets fagproposisjon.

Sektoravgift knyttet til kontroll og tilsyn med akvakultur
Regjeringen foreslår å øke denne sektoravgiften med 10 mill. kroner fra 2010. Inntektsøkningen skal gå til å styrke Fiskeridirektoratets ressurser til havbrukstilsyn og –kontroll, herunder til å sikre et miljømessig bærekraftig havbruk. Les mer under budsjettkapittel 5575 i Fiskeri- og kystdepartementets fagproposisjon.

Se også Finansdepartementets temaside om overprisede statlige gebyrer og sektoravgifter