Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sjøforsvaret i 2010

Sjøforsvarets driftsbudsjett økes nominelt med 65,8 millioner kroner i forhold til 2009-budsjettet. Justert for tekniske endringer og lønns-, pris- og soldatkompensasjon blir det en reell økning på 17,6 millioner kroner. Fordi det også frigjøres midler gjennom blant annet interneffektivisering i tråd med vedtatt langtidsplan, blir Sjøforsvarets operative virksomhet faktisk styrket med 66,8 millioner kroner i forhold til 2009-budsjettet.

Økningen i 2010 dekker utgifter knyttet til økt behov for utdanning, personell, materielldrift og vedlikehold som en følge av innfasingen av den nye strukturen. Innfasing av Fridtjof Nansen- og Skjold-klasse fartøyer gir et svært moderne og styrket sjøforsvar med bedret evne til tilstedeværelse i nord.

Aktivitet som understøtter nordområdesatsingen vil være prioritert i Sjøforsvaret også i 2010. I løpet av 2010 forventes det at samtlige Fridtjof Nansen- og Skjold-klasse fartøyer er satt i drift eller under innfasing. Oppgradering av minerydderne forventes sluttført, mens oppdatering av undervannsbåter vil pågå. Marinens jegervåpen videreutvikles gjennom en gradvis oppbemanning.

Sjøforsvaret vil også i 2010 arbeide med å videreutvikle kompetansen som kreves i den nye strukturen gjennom tiltak som rekruttering, kompetanseutvikling, omskolering, samt målrettede tiltak for å beholde stadig tjenestegjørende personell.