Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skog-, klima - og energitiltak

Regjeringen foreslår 25 millioner kroner i økte bevilgninger til skog, klima og energitiltak over Landbruks- og matdepartementets budsjett, som en oppfølging av stortingsmeldingen om klimautfordringene i landbruket, jf. St.meld. nr. 39 (2008-2009).

Jordbruksavtalens bevilgninger til skog-, klima- og energitiltak under Landbrukets utviklingsfond foreslås økt med 25 millioner kroner til 218 millioner kroner.