Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skole- og svømmeanlegg - rentekompensasjon

I 2002 ble det innført en ordning med rentekompensasjon for å stimulere kommuner og fylkeskommuner til å bygge nye skoleanlegg og rehabilitere og ruste opp eksisterende anlegg. Ordningen hadde en forutsatt investeringsramme på 15 milliarder kroner som etter planen skulle fases inn over åtte år. Hele investeringsrammen ble imidlertid faset inn i løpet av ordningens seks første år.

I 2009 ble det derfor innført en ny rentekompensasjonsordning til investeringer og rehabilitering av skoleanlegg og svømmeanlegg som brukes i opplæringsøyemed. Den nye ordningen har en tidsperiode på åtte år, og det tas sikte på en total investeringsramme på 15 milliarder kroner i perioden. I 2009 er det lagt opp til en investeringsramme på tre milliarder kroner.

Regjeringen foreslår at det i 2010 kan gis tilsagn om tilskudd til rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på ytterligere 2 milliarder kroner.

Det foreslås en samlet bevilgning på 485,3 millioner kroner i 2010. Bevilgningen er knyttet til rentekompensasjon både for investeringsrammen på 15 milliarder kroner som ble gitt i perioden 2002-2007, samt for investeringsrammen på til sammen 5 milliarder kroner i ordningen som ble innført i 2009.

Regjeringen foreslår at videre at det åpnes for at kommuner og fylkeskommuner innefor sin tildelte ramme kan søke om rentekompensasjon til rehabilitering av skolebygg på vegne av private grunnskoler og private videregående skoler med rett til statstilskudd. Det skal imidlertid ikke kunne søkes om rentekompensasjon for investering i nybygg eller svømmeanlegg for private skoler.