Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Språk, litteratur og bibliotek

Regjeringen foreslår en økning på 58 millioner kroner til språk-, litteratur- og bibliotekformål i 2010. Dette feltet har med dette fått en samlet økning på 214 millioner kroner i løpet av årene 2006-2010.

Flere av påplusningene er et ledd i oppfølging av Regjeringens språkmelding. Det gjelder først og fremst en økning på 2,2 millioner kroner til videre styrking av Språkrådet, 2,5 millioner kroner til ulike andre tiltak og en økning på 5,5 millioner kroner i bevilgningen til oppbygging av en norsk språkbank. Språkbanken vil bli organisert som en integrert del av virksomheten i Nasjonalbiblioteket.

Også flere av påplusningene som er nevnt i det følgende, har språkpolitisk betydning. Det gjelder blant annet en foreslått økning på 1,2 millioner kroner til Det Norske Akademis store ordbok og en økning på 0,5 millioner kroner til Noregs Mållag.

For Nasjonalbiblioteket foreslår Regjeringen en økning på om lag 22,6 millioner kroner. I tillegg til midlene til språkbanken omfatter økningen blant annet midler til digitalisering av samlingene ved Nasjonalbiblioteket, videreføring av prosjektet Bokhylla.no og utvikling av nasjonalt biblioteksøk. Økningen skal dessuten dekke kostnader i forbindelse med avviklingen av kongress for The International Federation of Film Archives (FIAF).

Det foreslås en bevilgning på 6 millioner kroner til gjennomføringen av et nasjonalt leseår i 2010, som start på en nasjonal lesekampanje frem til 2014.

Tilskuddet til Norsk Forfattersentrum foreslås økt med 2 millioner kroner i forbindelse med at de er utpekt som nasjonal aktør for litteratur i Den kulturelle skolesekken.

Det foreslås videre en økning på til sammen 3 millioner kroner til bibliotekutvikling og etablering av en ordning med modellbibliotek, i tillegg til 1 million kroner til kompetanseutvikling i bibliotekene.

Videre er foreslås en økning på 1,2 millioner kroner til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 0,5 millioner kroner til Leser søker bok og en økning på 2,5 millioner kroner til bibliotektjeneste i fengsler.

Avsetningene til litteraturformål under Norsk kulturfond foreslås økt med 10,7 millioner kroner.

Til andre tiltak innenfor området foreslås en økning på 2,4 millioner kroner.