Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens bygge- og eiendomspolitikk

Regjeringen foreslår en økning på 2,9 prosent i de samlede bevilgningene til statens bygge- og eiendomspolitikk, tilsvarende 67,6 millioner kroner. Det er imidlertid vesentlige forskjeller mellom de enkelte budsjettkapitlene. For byggeprosjekter utenfor husleieordningen er det en samlet nedgang på 18 prosent, tilsvarende 191,5 millioner kroner. Dette gjelder byggeprosjekter som Statsbygg er byggherre for, men som andre statlige virksomheter skal forvalte selv etter ferdigstillelse.

For Statsbygg foreslår Regjeringen en bevilgningsmessig økning på 22,4 prosent, tilsvarende 273,3 millioner kroner. Kapittel 2445 omfatter Statsbyggs forvaltning av eiendommer innenfor den statlige husleieordningen og byggeprosjekter som skal inngå i denne.

Den vesentligste årsaken til endringene fra 2009 til 2010 er antallet pågående byggeprosjekter og i hvilken fase byggeprosjektene befinner seg. Prosjekter som er godt i gang med byggefasen har det største likviditetsbehovet.

Se også Fornyings- og administrasjonsdepartementets fagproposisjon.