Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens pensjonskasse

Statens Pensjonskasse startet i 2008 opp sitt pensjonsprosjekt PERFORM. Målet med PERFORM er å tilpasse IKT-systemene i Statens Pensjonskasse til det nye pensjonsregelverket og sikre den daglige driften i forvaltningsbedriften. Prosjektet forventes å være avsluttet innen utgangen av 2011. Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 257 millioner kroner til prosjektet i 2010.

Kostnadsrammen for prosjektet er satt til 888 millioner kroner (2010-priser), mens styringsrammen er på 664 millioner kroner (2010-priser). Siden det fortsatt gjenstår flere regelverksavklaringer, blant annet knyttet til nytt samordningsregelverk, er det heftet stor usikkerhet til det totale omfanget av prosjektet.

Statens Pensjonskasse har tatt over administrasjonen av Stortingets pensjonsordning. Det er for 2010 lagt til grunn en videreføring av dagens budsjettmessige håndtering, ved at utbetalingene dekkes over Stortingets budsjettkapittel.

Netto utgifter til pensjoner med videre anslås til 8 138 millioner kroner i 2010. Dette er en reduksjon med 2,6 prosent i forhold til saldert budsjett 2009. Årsaken til dette er i første rekke økte premieinnbetalinger.