Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Toll- og avgiftsetaten

Regjeringen foreslår å videreføre styrkingen av Toll- og avgiftsetaten. Etatens driftsbudsjett for 2010 økes med 4,6 prosent – til 1 279,6 millioner kroner. Regjeringens forslag til driftsbudsjett for 2010 ligger 28,7 prosent høyere enn 2005-bevilgningen.

Innsatsen mot økonomisk kriminalitet blir styrket med 40 stillinger. For 2010 er det satt av 18 millioner kroner ekstra til bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Dette omfatter:

  • 8,1 millioner kroner til styrking av virksomhetskontrollen. Arbeidet skal blant annet forebygge og avdekke merverdiavgiftsunndragelser, spesielt knyttet til fiktiv eksport. Det skal etableres egne enheter med spesialisert kompetanse og særskilt ansvar for å bekjempe økonomisk kriminalitet.
  • 6,6 millioner kroner til bekjempelse av brudd på immaterielle rettigheter (IPR, piratvarer). Denne typen organisert kriminalitet er raskt økende i Norge og internasjonalt. Slik virksomhet har sterke forbindelser til økonomisk kriminalitet og undergraver konkurranseevne, arbeidsplasser og skatte- og avgiftsinntektene.
  • 3,3 millioner kroner til å styrke arbeidet med risikovurdering og analyse. Særskilte analyseenheter i alle tollregionene skal systematisere og følge opp informasjon og tips og effektivisere samhandling mellom de ulike kontrollområdene.

Til investeringer i grensekontrollen foreslår Regjeringen å bevilge 19 millioner kroner. Dette omfatter:

  • 10 millioner kroner til bygging av nye ekspedisjonslokaler og kontrollgarasje ved Junkerdal tollsted i Nordland. Ved dette tollstedet har kjøretøykontroll hittil foregått utendørs.
  • 9 millioner kroner til anskaffelse av røntgenutstyr. Utstyret skal brukes ved grenseoverganger for personkjøretøy og godstrafikk, flyplasser med stor internasjonal trafikk og enkelte fergehavner. Utstyret vil effektivisere kontrollen og gi færre ulemper for reisende og transportører.

Grensekontrollen og innsatsen mot valutasmugling ble styrket i 2009. For 2010 er helårsvirkningen av denne styrkingen lagt inn med ytterligere 14 millioner kroner.