Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trafikksikkerhet

Regjeringen foreslår å bruke 793 millioner kroner på trafikksikkerhet i 2010. Av dette er 713 millioner kroner statlige midler, en økning på 50 prosent fra i fjor.

I handlingsprogrammet for Statens vegvesen legges det opp til å bruke om lag 2,3 milliarder kroner i statlige midler til trafikksikkerhetstiltak i perioden 2010 – 2013. Dette er en økning på om lag 50 prosent sammenlignet med 2009.

Tiltak som er planlagt gjennomført innenfor ansvarsområdet til Statens vegvesen ventes isolert å gi en reduksjon på mellom 55 og 60 drepte og hardt skadde i perioden 2010-2013. I tillegg kommer virkningen av tiltak andre aktører som politiet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene, kommunene, helsesektoren, frivillige organisasjoner og Jernbaneverket står bak.

Antallet drepte på vegene er halvert siden 1970, selv om biltrafikken i samme periode er blitt tre ganger høyere.

Regjeringen foreslår å videreføre arbeidet med å redusere omfanget av fartsrelaterte ulykker. Automatisk trafikkontroll (ATK) har god effekt på trafikksikkerheten. Arbeidet med å installere digitalt utstyr i ATK-boksene vil bli fullført i 2010.

I 2010 skal det fullføres bygging av midtrekkverk på ni kilometer to- og trefeltsveg og etableres forsterket midtoppmerking i form av oppmerket sperreområde, midtmarkering eller rumleriller på 30 kilometer riksveg.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet.