Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Transport - miljøvennlig transport

Belønningsordningen: Regjeringen foreslår å bevilge 333 millioner kroner til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene”, en økning på 2,9 prosent fra 2009. Midlene kan både tildeles byområder som søker om fireårig avtale om virkemiddelbruk og byområder som søker om ettårig tildeling. Ordningen vil gjelde for de samme byområdene som i 2009. Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Drammen, Skien/Porsgrunn og Fredrikstad/Sarpsborg vil bli invitert til å søke om midler, mens Kristiansand og Trondheim vil bli tildelt midler i 2010 i tråd med avtalene som ble inngått i 2009.

Jernbaneformål: Regjeringen foreslår å bevilge drøyt 10 milliarder kroner, en vekst på drøyt 15 prosent fra saldert budsjett 2009. Av disse er nær 4 milliarder kroner satt av til investeringer i jernbanenettet, en oppgang på 22,5 prosent fra 2009.

Gang- og sykkelveger: Regjeringen foreslår å bevilge 150 millioner kroner til bygging av gang- og sykkelveger langs eksisterende veger. I tillegg kommer 100 millioner kroner i bompenger til formålet. Dette vil i all hovedsak gå til å videreføre allerede igangsatte tiltak knyttet til skoleveger. I tillegg skal det bygges gang- og sykkelveger langs nye veganlegg, finansiert ved hjelp av ordinære riksvegsbevilgninger og i noen tilfeller bompenger.

Forskning og utvikling:
Regjeringen foreslår å bevilge 52 millioner kroner til miljøprosjektet Transnova, som skal støtte tiltak som reduserer CO2-utslipp fra transportsektoren. Regjeringen foreslår videre å bevilge 109 millioner kroner til transportforskning, der det legges opp til at en betydelig andel skal gå til RENERGI og SMARTRANS, to programmer som skal gi kunnskap om hvordan vi kan nærme oss et lavutslippssamfunn.

Kollektivtrafikktiltak: Regjeringen foreslår å bevilge 65 millioner kroner til kollektivtrafikktiltak på veg. I tillegg kommer 80 millioner kroner i bompenger til formålet. Halvparten av de statlige midlene skal brukes til oppgradering av holdeplasser og trafikknutepunkter. Ellers vil midlene benyttes til utbygging av kollektivfelt langs riksveger, hovedsakelig langs innfartsårene til Oslo.

Miljø- og servicetiltak langs eksisterende veg: Regjeringen foreslår å bevilge 52 millioner kroner i statlige midler. I tillegg kommer 10 millioner kroner i bompenger til formålet. Det legges opp til at midlene skal brukes til støyskjermingstiltak, miljøgateprosjekter, ivaretakelse av biologisk mangfold og bygging og oppgradering av hvileplasser for tungtrafikken.

Engangsavgift for personbiler: For å bidra til ytterligere reduksjon av CO2-utslippene fra nybilparken foreslår Regjeringen å øke satsen og fradraget i CO2-komponenten i engangsavgiften. Det foreslås å fjerne drosjenes rabatt på 60 prosent for CO2-komponenten i engangsavgiften.

Firmaskattlegging for elbil: Regjeringen ønsker i 2010 å videreføre den gunstige firmaskattleggingen for elbil fra 2009. Ved beregning av fordelen skal det fortsatt tas utgangspunkt i bare 50 prosent av bilens listepris som ny.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Se også Kollektivtransport.