Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Uføreytelser

Formålet med uføreytelser er å sikre inntekt til personer som har fått inntekts- og arbeidsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Fra 1998 til 2008 økte antall mottakere av uføreytelser med vel 80 000 personer. I 2008 var det gjennomsnittlige antallet uførepensjonister og mottakere av tidsbegrenset uførestønad samlet på om lag 336 200. Hittil i 2009 har veksten i antall mottakere av uføreytelser vært noe lavere enn tidligere antatt. Dette må sees i sammenheng med restansesituasjonen i Arbeids- og velferdsetaten. Ved utgangen av 1. halvår 2009 var det registrert 341 400 personer med en uføreytelse, en økning på 5 600 personer fra samme tidspunkt i fjor. Om lag 11 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder mottar nå en uføreytelse, noe som er 3 prosentpoeng mer enn i 1995. Det antas med de forutsetninger som nå ligger til grunn for budsjettanslagene, at gjennomsnittlig antall stønadsmottakere vil øke til om lag 342 300 i 2009, mens det for 2010 anslås et gjennomsnittlig antall mottakere av utføreytelser på om lag 350 800. I perioden 2011-2013 forventes det en noe avtakende vekst i antall uføre. Dette skyldes de store kullene som går over i alderspensjon fra og med 2010.

Regjeringen foreslår å bevilge 59 267 millioner kroner til uførepensjon og tidsbegrenset uførepensjon samlet sett i 2010.

Ordningen med tidsbegrenset uførestønad vil etter planen bli erstattet av arbeidsavklaringspenger fra 1. mars 2010.

Se Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, resultatområde 2 Arbeid og velferd og kap. 2655 Uførhet.