Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utviklingssamarbeid

Regjeringen foreslår å bevilge 27,4 milliarder kroner til norsk utviklingssamarbeid i 2010. Det er en nominell økning på 1,2 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett 2009. Bistanden utgjør 1,09 prosent av anslaget for bruttonasjonalinntekten (BNI) for 2010, mot 1 prosent i saldert budsjett 2009.

Regjeringens hovedsatsingsområder for internasjonal bistand videreføres for å møte utfordringer skapt av klimaendringer, konflikter og virkninger av mat- og finanskrisen. Regjeringen ønsker at Norge skal bidra til en bedre arbeidsdeling mellom bistandsgivere og i økende grad fokusere på områder der Norge har særlige fortrinn og kompetanse. Områder som peker seg ut er fredsbygging, menneskerettigheter og humanitær bistand, kvinner og likestilling, miljø og klima, ren energi, godt styresett, institusjonsbygging og kamp mot korrupsjon. Regjeringen vil at Norge fortsatt skal ta et spesielt ansvar i oppfølgingen av FNs tusenårsmål om redusert barne- og mødredødelighet. Samtidig foreslås det at bidragene til vaksinasjonsforskning fortsetter.

Innenfor bistandsrammen foreslås det bevilgningsøkninger blant annet på disse områdene:

- Klima og skogsatsingen foreslås økt med om lag 650 millioner kroner.

- Bevilgningen til frivillige organisasjoner foreslås økt med 35 millioner kroner.

- Bevilgningen til Unicef foreslås økt med 50 millioner kroner.

- Satsingen på forskning og høyere utdanning foreslås økt med 20 millioner kroner til forskningsprogram i samarbeid med India.

Regjeringen vil i 2010 utrede et opplegg for årlig rapportering til Stortinget om hvordan politikken på ulike relevante områder påvirker utviklingen i sør for å få en samstemt politikk for utvikling.

Se pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Se også FN.