Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Verneplikten

Det er bred politisk enighet om at verneplikten er det bærende element i Forsvarets operative virksomhet og i kontakten med befolkningen. Gjennom verneplikten får Forsvaret stabil tilgang til godt egnet personell på tvers av sosiale og kulturelle skillelinjer. Dette mangfoldet bidrar til forankring, legitimitet og ny kompetanse for å kunne løse oppgavene.

Forsvarets behov skal være styrende for førstegangstjenesten, både når det gjelder antall innkalt til tjeneste og praktiseringen av ordningen. Gjennomsnittlig antall inne til førstegangstjeneste i 2010 vil være omtrent på samme nivå som i 2009. Mannskapene i forsvarsgrenene har tolv måneders førstegangstjeneste.

Ny sesjonsordning, med todeling av klassifiseringsprosessen og sesjonsplikt for både kvinner og menn, skal ha høyere kvalitet enn i dag. Over tid vil gevinsten være betydelig for alle parter. Forsvaret søker en bedre fordeling av vernepliktsstyrken, noe som gir redusert frafall før og under førstegangstjenesten. Den vernepliktige får raskere tilbakemelding på fordelingen, og vil med større sannsynlighet få innfridd sitt ønske om tjenestested. Dette vil også ha en gunstig virkning for Forsvarets omdømme og den folkelige forankringen.