Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Veteraner

Regjeringen la i mai 2009 frem St.meld. nr. 34 (2008–2009) ”Ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner”. Arbeidet med å følge opp og implementere forslagene i stortingsmeldingen fortsetter i 2010. Ambisjonene i meldingen vil bli konkretisert gjennom en handlingsplan, som skal utarbeides i tett samhandling mellom involverte departementer, etater og veteran- og arbeidstagerorganisasjonene. Det settes av midler til forprosjekt for forskning og utvikling på psykiske belastningsskader og fremoverskuende studier av personell som deltar i operasjoner i utlandet.

Regjeringen satser på å bedre veteranenes rettigheter og kår. Det etableres i tillegg en særskilt kompensasjonsordning for forsvarspersonell som har pådratt seg psykiske belastningsskader etter operasjoner i utlandet i perioden 1978 og frem til 1. januar 2010. Ordningen er nærmere omtalt i Ot.prp. nr 67 (2008–2009).

Forsvarets veteransenter på Bæreia var i full drift fra 1. august 2009. Senteret brukes av veteraner og deres familier som et velferds- og rekreasjonssenter. Det er for 2010 satt av midler til en uavhengig tilsynstjeneste for Forsvarets helsetjenester i utlandet.