Skattesatser 2011

 

Tabellen viser skattesatser og beløpsgrenser for 2011. Tabellen viser også satsene for 2010 og endringene i prosent fra 2010 til 2011. Ved lønns- eller prisjustering fra 2010 til 2011 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra de anslåtte lønns- og prisvekstene på hhv. 3¼ pst. og 1,8 pst.

2010-regler

2011-regler

Endring 2010-2011

Skatt på alminnelig inntekt

Personer 1

28 pst.

28 pst.

-

Bedrifter

28 pst.

28 pst.

-

Toppskatt

Trinn 1

Innslagspunkt

456 400 kr

471 200 kr

3¼ pst.

Sats 2

9,0 pst.

9,0 pst.

-

Trinn 2

Innslagspunkt

741 700 kr

765 800 kr

3¼ pst.

Sats

12,0 pst.

12,0 pst.

-

Trygdeavgift

Nedre grense for å betale trygdeavgift

39 600 kr

39 600 kr

-

Opptrappingssats

25,0 pst.

25,0 pst.

-

Sats

Lønnsinntekt

7,8 pst.

7,8 pst.

-

Primærnæringsinntekt

7,8 pst.

7,8 pst.

-

Annen næringsinntekt

11,0 pst.

11,0 pst.

-

Pensjonsinntekt mv.

3,0 pst.

4,7 pst.

1,7 pst.poeng

Arbeidsgiveravgift

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia 3

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V

0,0 pst.

0,0 pst.

-

Maksimale effektive marginale skattesatser

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift

47,8 pst.

47,8 pst.

-

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift

54,3 pst.

54,3 pst.

-

Pensjonsinntekt 4

43,0 pst.

44,7 pst.

-

Primærnæringsinntekt

47,8 pst.

47,8 pst.

-

Annen næringsinntekt

51,0 pst.

51,0 pst.

-

Utbytte og uttak 5

48,2 pst.

48,2 pst.

-

Personfradrag

Klasse 1

42 210 kr

43 600 kr

3¼ pst.

Klasse 2 6

84 420 kr

87 200 kr

3¼ pst.

Minstefradrag i lønnsinntekt

Sats

36,0 pst.

36,0 pst.

-

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense 7

72 800 kr

75 150 kr

3¼ pst.

Minstefradrag i pensjonsinntekt

Sats

26,0 pst.

26,0 pst.

-

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense

60 950 kr

62 950 kr

3¼ pst.

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt 8

31 800 kr

31 800 kr

-

Særfradrag for alder

19 368 kr

-

Utgår

Særfradrag for uførhet mv.

19 368 kr

32 000 kr

65¼ pst.

Særskilt skattefradrag for pensjonister 9

Maksimalt beløp

-

28 150 kr

Ny

Nedtrapping, trinn 1

Innslagspunkt

158 650 kr

Ny

Sats

-

15,3 pst.

Ny

Nedtrapping, trinn 2

Innslagspunkt

-

242 000 kr

Ny

Sats

-

6,0 pst.

Ny

Skattebegrensningsregelen for uføre mv. 10

Nedtrappingssats

55,0 pst.

55,0 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

Enslig

113 700 kr

117 400 kr

3¼ pst.

Ektepar

206 700 kr

-

Utgår

Gift1 1

-

106 700 kr

Ny

Formuestillegget

Sats

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Grense

200 000 kr

-

Utgår

Enslig

-

200 000 kr

Ny

Gift

-

100 000 kr

Ny

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

Klasse 1

15 000 kr

15 000 kr

-

Klasse 2

30 000 kr

30 000 kr

-

Sjømannsfradraget

Sats

30,0 pst.

30,0 pst.

-

Øvre grense

80 000 kr

80 000 kr

-

Fiskerfradraget

Sats

30,0 pst.

30,0 pst.

-

Øvre grense

150 000 kr

150 000 kr

-

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.

Inntektsuavhengig fradrag

54 200 kr

54 200 kr

-

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

32,0 pst.

32,0 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag

142 000 kr

142 000 kr

-

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Nedre grense

9 180 kr

9 180 kr

-

Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning

15 000 kr

15 000 kr

-

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

Sats per km

1,50 kr

1,50 kr

-

Nedre grense for fradraget

13 700 kr

13 950 kr

1,8 pst.

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

12 000 kr

12 000 kr

-

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.

3 660 kr

3 660 kr

-

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

Sats for skattefradrag

20,0 pst.

20,0 pst.

-

Maksimalt årlig sparebeløp

20 000 kr

20 000 kr

-

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

150 000 kr

150 000 kr

-

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

Øvre grense

Ett barn

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg per barn utover det første

15 000 kr

15 000 kr

-

Formuesskatt 12

Kommune

Innslagspunkt

700 000 kr

700 000 kr

-

Sats

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

Innslagspunkt

700 000 kr

700 000 kr

-

Sats

0,4 pst.

0,4 pst.

-

Arveavgift

Innslagspunkt

Trinn 1

470 000 kr

470 000 kr

-

Trinn 2

800 000 kr

800 000 kr

-

Satser

Barn og foreldre

Trinn 1

6 pst.

6 pst.

-

Trinn 2

10 pst.

10 pst.

-

Andre mottakere

Trinn 1

8 pst.

8 pst.

-

Trinn 2

15 pst.

15 pst.

-

Aksjerabatt 13

40 pst.

40 pst.

-

Lønnsfradraget i skjermingsmetoden for enkeltperson- foretak

15,0 pst

15,0 pst.

-

Avskrivningssatser

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)

5 pst.

5 pst.

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) 14

4 (8) pst.

4 (8) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)

10 pst.

10 pst.

-

1) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 24,5 pst.
2) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 pst. i trinn 1.
3) I sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. I 2011 er fribeløpet 530 000 kroner per foretak. For veitransportforetak i sone Ia er fribeløpet 265 000 kroner.
4) For pensjonister som skatter etter skattebegrensningsregelen, kan den maksimale effektive marginale skattesatsen bli opptil 55 pst.
5) Inkludert 28 pst. selskapsskatt.
6) Skattytere med forsørgeransvar for ektefeller samt enslige forsørgere skattlegges i klasse 2.
7) Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 75 150 kroner, med forslaget.
8) Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.
9) Erstatter blant annet skattebegrensningsregelen for pensjonister.
10) Skattebegrensningsregelen gjelder også enslige forsørgere, men kun dersom de mottar overgangsstønad.
11) Gifte uføre som mottar ektefelletillegg, beholder gjeldende skattefrie nettointekt for ektepar (men lønnsjustert).
12) Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.
13) Rabatten gjelder ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap. Rabatten begrenses til et arveavgiftsgrunnlag for slike aksjer og andeler på 10 mill. kroner per mottaker.
14) Bygninger med en enkel konstruksjon og som antas å ha en kommersiell levealder under 20 år, kan avskrives med 8 pst.

Kilde: Finansdepartementet.