Statsbudsjettet på 1-2-3

Moderat Innstramming i 2011

 

 • Strukturelt, oljekorrigert underskudd: 128,1 milliarder kroner
 • Avstand til fireprosentbanen: 7,4 milliarder kroner
 • Finanspolitisk innstramming: 0,2 prosent
 • Underliggende, reell utgiftsvekst: 2¼ prosent


 

Investering i framtidig arbeidskraft

 

Målrettede arbeidsmarkedstiltak

 • 71 200 tiltaksplasser
 • Forsterke kvalifiseringsprogrammet

Økt grunnkompetanse

 • 175 millioner kroner til Ny Giv. Tiltak for å gjennomføre videregående opplæring.
 • Økt kompetanse i arbeidslivet

Høyere utdanning

 • 2 200 ny studieplasser
 • Videreføring av nye studieplasser fra 2009
 • Bedre studiefinansiering for studenter med nedsatt funksjonsevne


 

Bedre helse og mer omsorg

 

Helseforetakenes inntekter økes med 1 milliard kroner:

 • Aktivitetsvekst på 1,4 prosent
 • Investeringslån til nytt sykehus i Østfold, nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin ved Haukeland universitetssjukehus, og ny barne- og ungdomsavdeling i Helse Stavanger HF

Opptrappingsplanen for rusfeltet økes med 100 millioner kroner

Omsorgsplan 2015:

 • 2 000 boenheter

Samhandlingsreformen følges opp med 580 millioner kroner

 

Bedre infrastruktur og aktiv næringsutvikling

 

Samferdsel

 • Nasjonal transportplan følges opp: 2,6 milliarder kroner
 • Bedre kollektivtransport: 100 millioner kroner
 • Transnova – tilskudd til miljøvennlig transport: 22 millioner kroner

Næringslivet

 • Program for miljøteknologi: 167 millioner kroner
 • Videreutvikling av Altinn: 282 millioner kroner
 • Satsing på nordområdene
 • Økt kapital i Fondet for forskning og nyskaping: 3 milliarder kroner

 

Et bedre miljø

 

Miljørettet bistand

 • Tiltak mot avskoging og skogforringelse: 2,2 milliarder kroner
 • Satsing på ren energi i utviklingsland: 800 millioner kroner
 • Klimatilpasning og forebygging av naturkatastrofer: 335 millioner kroner

Satsing på teknologi og klimatiltak

 • Program for miljøteknologi: 167 millioner kroner
 • CO2-håndtering: 2,7 milliarder kroner
 • Fornybar energi og energieffektivisering

Mer kollektivtransport

 • Investeringer og vedlikehold i jernbanen: 0,9 milliarder kroner
 • Kjøp av persontransport med tog: 0,5 milliarder kroner
 • Kollektivtransport i byene: 100 millioner kroner

Mer til miljøvern

 • Vern om naturmangfoldet: 40 millioner kroner
 • Miljøinnsats i nordområdene: 50 millioner kroner

Avgiftsendringer brukes aktivt

 

Fortsatt vekst i kommunene

 

Inntektsvekst i 2011:

 • Samlede inntekter øker med 5,7 milliarder kroner
 • Frie inntekter øker med 2,75 milliarder kroner

Styrker det kommunale selvstyret:

 • 29 milliarder kroner flyttes fra øremerkede tilskudd til rammetilskuddet.

Nytt inntektssystem for kommunene følges opp

 

Bekjempelse av fattigdom

 

Flere i arbeid

 • Høyt nivå på arbeidsmarkedstiltakene
 • Forsterke kvalifiseringsprogrammet
 • Tiltak for økt fullføring i videregående opplæring

Opptrappingsplanen for rusfeltet økes med 100 millioner kroner

 • Styrking av kommunale tjenester og tverrfaglig spesialisert behandling
 • Forebyggende tiltak og etablering av to nye rusmestringsenheter

Gode oppvekstvilkår for barna

 • Økte bevilgninger til både statlig og kommunalt barnevern: 390 millioner kroner
 • Gratis kjernetid og økt kvalitet i barnehage: 125 millioner kroner

Bostøtten når flere

 

Andre satsinger

 

 • Økt bemanning i politiet, domstolene og kriminalomsorgen: 238 millioner kroner
 • Økt innsats for retur av asylsøkere: 113 millioner kroner
 • Lavere foreldrebetaling for barnehageplass: 264 millioner kroner
 • Gjennomføring av Kulturløftet: 644 millioner kroner
 • Oppfølging av langtidsplanen for Forsvaret: 75 millioner kroner
 • Økte investeringsrammer i rentekompensasjonsordninger: 4,4 milliarder kroner
 • Foreldrepengeordningen utvides

 

Skatte og avgiftsendinger

 

Skattesystemet og pensjonsreformen

Regjeringen foreslår nødvendige endringer i skattereglene for pensjonsinntekt for å tilpasse disse til pensjonsreformen. Hensikten er å sikre at skattereglene støtter opp under pensjonsreformens mål om at det skal lønne seg å arbeide, og legge til rette for at en kan kombinere pensjon og arbeid på en god måte.

Andre skatte- og avgiftsendringer

 • Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner utvides til organisasjoner i hele EØS-området
 • Eigedomsskattelova endres: ”Næringseiendom” kommer i tillegg til ”verk og bruk”
 • Det innføres merverdiavgift på elektroniske tjenester levert til norske forbrukere fra utlandet
 • Snusavgiften økes med ti prosent, og avgiften på andre tobakksvarer økes med fem prosent
 • Alkoholavgiften økes med fem prosent
 • Sterkere incentiver til å kjøpe biler med lave CO2-utslipp
 • Grunnavgiften på mineralolje økes