Noen eksempler på hva endringene betyr

Enkelte beregningseksempler

 

Nedenfor følger enkelte eksempler som viser endringer i skatt for ulike pensjonister med forslaget til endringer i pensjonsskattereglene. Skatteendringen med høringsforslaget er også gjengitt i eksemplene.


Arne er en enkemann på 80 år. Han har en alderspensjon på 300 000 kroner, en bolig med en ligningsverdi på 300 000 kroner, 100 000 kroner i bankinnskudd og 2 200 kroner i kapitalinntekt. Han har for høy inntekt for å få skattebegrensning etter gjeldende regler. Formuen og kapitalinntekten vil derfor ikke påvirke skatteendringen med forslaget til nye regler.

Tabell 1 viser endring i skatt med forslaget til endringer i pensjonsskattereglene. I tillegg vises endringen med høringsforslaget. Arne får med forslaget en skattelettelse på om lag 1 400 kroner. Med høringsforslaget ville han fått en skatteskjerpelse på over 2 000 kroner.

 

Tabell 1 Endring i skatt for Arne med nye pensjonsskatteregler. 2011. Kroner

Skatt med gjeldende regler

Endring i skatt med forslaget

Endring i skatt med høringsforslaget

58 359

-1 394

2 037

Kilde: Finansdepartementet.

 Eksempel 2
Ali er 65 år, enslig og jobber som bussjåfør. Han tjener 385 000 kroner. Han har verken kapitalinntekt eller formue.

Ali ønsker å gå av med pensjon, noe som gir ham en skattepliktig pensjonsinntekt på 210 000 kroner. I tillegg får han et skattefritt kompensasjonstillegg på 10 000 kroner. Han vurderer likevel å fortsette i 20 prosent stilling. Tabell 2 viser skatteendringen med forslaget til endringer i pensjonsskattereglene. Forslaget til nye regler er svært gunstig for Ali dersom han ønsker å fortsette i 20 prosent stilling. Hans inntekt etter skatt vil være 9 255 kroner høyere enn med gjeldende regler. Dette skyldes hovedsakelig at det nye skattefradraget ikke reduseres som følge av arbeidsinntekt. Eksemplet undervurderer fordelen av å jobbe siden lønn også kan gi økt pensjonsopptjening.

Tabell 2 Endring i skatt for Ali med nye pensjonsskatteregler, både dersom han kun tar ut full pensjon og dersom han i tillegg jobber 20 prosent i 2011. Kroner

Skatt med gjeldende regler

Endring i skatt med forslaget

Endring i skatt med høringsforslaget

Kun pensjon

20 900

-19

-96

Jobber 20 prosent i tillegg til full pensjon (gir 70 000 kroner i lønnsinntekt)

51 948

-9 255

-9 322

Kilde: Finansdepartementet.

 


Bjørg er 62 år, enslig, jobber som lege og har en lønnsinntekt på 800 000 kroner. Bjørg er gjeldfri og har opparbeidet seg en skattemessig nettoformue på 700 000 kroner, hvorav 400 000 kroner er ligningsverdi av egen bolig og 300 000 kroner er i aksjefond. Dette gir henne 10 000 kroner i skattepliktige kapitalinntekter. Bjørg vurderer å gå av med pensjon og kan få en full pensjonsinntekt på 440 000 kroner. Hun vil da ha for høy inntekt til å skattlegges etter skattebegrensningsregelen med gjeldende regler, og formue og kapitalinntekt vil ikke påvirke skatteendringen med forslag til nye regler.

Tabell 3 viser skatteendringen for Bjørg med forslaget til endringer i pensjonsskattereglene sammenlignet med gjeldende regler. Med forslaget får Bjørg en skatteskjerpelse på i underkant av 4 000 kroner. Tabell 4 viser hvor mye Bjørg må ha i arbeidsinntekt for å komme likt ut etter omleggingen. En arbeidsinntekt på om lag 4 400 kroner gir henne en like høy nettoinntekt som før omleggingen. Dette tilsvarer 10 arbeidstimer i året, gitt hennes tidligere lønnsinntekt. I beregningen antas det at pensjonen ikke avkortes mot arbeidsinntekt.

Tabell 3 Endring i skatt for Bjørg med forslaget til nye pensjonsskatteregler dersom hun tar ut full pensjon. 2011. Kroner

Skatt med gjeldende regler

Endring i skatt med forslaget

Endring i skatt med høringsforslaget

Kun pensjon

109 366

3 963

4 064

Kilde: Finansdepartementet.

 

Tabell 4 Hvor mye Bjørg må tjene/jobbe for å ha like høy nettoinntekt som før omleggingen. 2011.

Kroner i året      

Antall timer i året (gitt hennes tidligere lønnsinntekt)

Kroner i året med forslaget

Kroner i året med høringsforslaget

Forslaget

Høringsforslaget

4 428

6 330

10

15

Kilde: Finansdepartementet.

 


Ola, 65 år, og Kari, 62 år, er gift. Ola er industriarbeider og tjener 400 000 kroner i året. Kari jobber som sykepleier i offentlig sektor, men skal gå av med AFP, noe som gir henne 200 000 kroner i pensjonsinntekt. De har en nedbetalt bolig med en ligningsverdi på 300 000 kroner, 80 000 kroner i bankinnskudd og 2 000 kroner i kapitalinntekt. Formue og kapitalinntekt er fordelt likt mellom ektefellene.

Ola og Kari har til sammen for stor inntekt til at de vil få skattebegrensning etter gjeldende regler. Kari har likevel så lav pensjon at hun får det nye skattefradraget i forslaget. Med forslaget til nye regler får hun en skattelette på over 18 400 kroner, jf. tabell 5.

Tabell 5 Endring i skatt for ekteparet Ola og Kari. Forslag til nye pensjonsskatteregler sammenlignet med gjeldende regler. 2011. Kroner

Skatt med gjeldende regler

Endring i skatt med forslaget

Endring i skatt med høringsforslaget

Ola

110 230

0

0

Kari

35 512

-18 423

-18 670

Kilde: Finansdepartementet.

 

 

Eksempel 5
Olav, 70 år, og ektefellen Gudrun, 67 år, er begge alderpensjonister. Han har en pensjonsinntekt på 300 000 kroner og hun er minstepensjonist med en pensjonsinntekt på 123 000 kroner. De har en nedbetalt bolig med en ligningsverdi på 450 000 kroner (som holdes utenfor ved beregning av formuestillegget med gjeldende regler), en fritidsbolig med ligningsverdi på 200 000 kroner og 150 000 kroner i bankinnskudd. Til sammen har de en kapitalinntekt på 3 750 kroner.

Tabell 9 viser samlet skatt for ekteparet med gjeldende regler og forslag til nye pensjonsskatteregler. Ekteparet får en samlet skattelettelse på 9 372 kroner med forslaget. Med høringsforslaget ville de fått en lettelse på 5940 kroner. Hovedårsaken til at ekteparet får en lettelse er at de får hvert sitt skattefradrag. Den samlede verdien av disse er større enn gjeldende skattebegrensning for ektepar. Skatteletten er større med forslaget enn med høringsforslaget. Grunnen til dette er at Olav får lavere skatt med forslaget. Minstepensjonen er uansett skattefri.

Tabell 6 Endring i skatt for ekteparet Olav og Gudrun. Forslag til nye pensjonsskatteregler sammenlignet med gjeldende regler. 2011. Kroner

Samlet skatt med gjeldende regler

Endring i skatt med forslaget

Endring i skatt med høringsforslaget

Olav og Gudrun

66 204

-9 372

-5 940

Kilde: Finansdepartementet.

 

Eksempel 6
Per, 70 år, og ektefellen Solveig, 67 år, er alderspensjonister. Han har en pensjonsinntekt på 250 000 kroner, og hun har en pensjonsinntekt på 200 000 kroner. De har en nedbetalt bolig med ligningsverdi på 450 000 kroner (som holdes utenfor ved beregning av formuestillegget med gjeldende regler), en fritidsbolig med en ligningsverdi på 200 000 kroner og 150 000 kroner i bankinnskudd. Til sammen har de en kapitalinntekt på 3 750 kroner.

Tabell 10 viser samlet skatt for ekteparet med gjeldende regler og forslag til nye pensjonsskatteregler. Ekteparet får en samlet skattelettelse på 15 350 kroner med forslaget. Med høringsforslaget ville de fått en lettelse på 14 824 kroner. Hovedårsaken til at ekteparet får en lettelse er at de får hvert sitt skattefradrag. Den samlede verdien av disse er større enn gjeldende skattebegrensning for ektepar.

Tabell 7 Endring i skatt for ekteparet Per og Solveig. Forslag til nye pensjonsskatteregler sammenlignet med gjeldende regler. 2011. Kroner

Samlet skatt med gjeldende regler

Endring i skatt med forslaget

Endring i skatt med høringsforslaget

Per og Solveig

70 208

-15 350

-14 824

Kilde: Finansdepartementet.

 

Eksempel 7
Leif er en enkemann på 75 år. Han har en alderspensjon på 350 000 kroner, en bolig med en ligningsverdi på 300 000 kroner, 100 000 kroner i bankinnskudd og 2 200 kroner i kapitalinntekt. Han har for høy inntekt for å få skattebegrensning etter gjeldende regler. Formuen og kapitalinntekten vil derfor ikke påvirke skatteendringen med forslaget til nye regler.

Tabell 11 viser endring i skatt med forslaget til endringer i pensjonsskattereglene. I tillegg vises endringen med høringsforslaget. Leif får med forslaget en skatteskjerpelse på 2 456 kroner. Med høringsforslaget ville han fått en skatteskjerpelse på 7 957 kroner.

Tabell 8 Endring i skatt for Leif med nye pensjonsskatteregler. 2011. Kroner

Skatt med gjeldende regler

Endring i skatt med forslaget

Endring i skatt med høringsforslaget

73 859

2 456

7 957

Kilde: Finansdepartementet.

 

Eksempel 8
Liv er enke og 70 år. Hun har en alderspensjon på 250 000 kroner, en bolig med en ligningsverdi på 300 000 kroner (som holdes utenfor ved beregning av formuestillegget med gjeldende regler), 100 000 kroner i bankinnskudd og 2 200 kroner i kapitalinntekt.

Tabell 12 viser endring i skatt med forslaget til endringer i pensjonsskattereglene. I tillegg vises endringen med høringsforslaget. Liv får med forslaget en skattelette på 1 903 kroner. Med høringsforslaget ville hun fått en lettelse på 1 129 kroner.

Tabell 9 Endring i skatt for Liv med nye pensjonsskatteregler. 2011. Kroner

Skatt med gjeldende regler

Endring i skatt med forslaget

Endring i skatt med høringsforslaget

39 518

-1 903

-1 129

Kilde: Finansdepartementet.

 

Eksempel 9
Tormod, 75 år, og ektefellen Gro, 70 år, er begge alderpensjonister. Han har en pensjonsinntekt på 180 000 kroner og hun er minstepensjonist med en pensjonsinntekt på 143 000 kroner. De har verken kapitalinntekt eller formue.

Tabell 13 viser samlet skatt for ekteparet med gjeldende regler og forslag til nye pensjonsskatteregler. Ekteparet får en samlet skattelettelse på 5 426 kroner med forslaget. Med høringsforslaget ville de fått en lettelse på 6 013 kroner. Hovedårsaken til at ekteparet får en lettelse er at de får hvert sitt skattefradrag. Den samlede verdien av disse er større enn gjeldende skattebegrensning for ektepar.

Tabell 10 Endring i skatt for ekteparet Tormod og Gro. Forslag til nye pensjonsskatteregler sammenlignet med gjeldende regler. 2011. Kroner

Samlet skatt med gjeldende regler

Endring i skatt med forslaget

Endring i skatt med høringsforslaget

Tormod og Gro

14 091

-5 426

-6 013

Kilde: Finansdepartementet.


_______________________________

Les mer:

Alle bildene er illustrasjonsbilder