Slik beregnes skatt for pensjonister med forslag til 2011-regler

Det norske inntektsskattesystemet for personlige skattytere består av to skattegrunnlag: personinntekt og alminnelig inntekt.

Personinntekten er et bruttoskattegrunnlag som består av pensjons- og lønnsinntekt. Toppskatt og trygdeavgift utlignes på personinntekten. Trygdeavgiften på pensjonsinntekt vil med forslaget til nye regler være 4,7 prosent, mens den er 7,8 prosent for lønnsinntekt. Toppskattesatsen er 9 prosent for personinntekt over 471 200 kroner, og 12 prosent for personinntekt over 765 800 kroner.

Alminnelig inntekt er en nettoinntekt som inkluderer alle bruttoinntekter (pensjonsinntekt, lønnsinntekt, næringsinntekt og kapitalinntekt) med fradrag for utgifter til inntektens erverv, herunder bl.a. minstefradrag og renteutgifter. Alminnelig inntekt etter person- og særfradrag skattlegges med 28 prosent.

Minstefradraget i pensjon utgjør 26 prosent av pensjonsinntekten, minimum 4 000 kroner og maksimalt 62 950 kroner. Minstefradraget i lønn utgjør 36 prosent av lønnsinntekten og maksimalt 75 150 kroner. Den nedre grensen for minstefradraget i lønn er gitt ved det såkalte lønnsfradraget på 31 800 kroner. Dersom lønnsinntekten er lavere enn 31 800 kroner, vil minstefradraget tilsvare lønnsinntekten. For personer som både har pensjons- og lønnsinntekt, utgjør minstefradraget summen av de to minstefradragene, opp til den øvre grensen for minstefradraget i lønn på 75 150 kroner. Ved samordning gjelder en nedre grense på 4 000 kroner også for minstefradraget for lønnsinntekt.

Personfradraget er 43 600 kroner i skatteklasse 1. Skattytere med forsørgeransvar for ektefeller samt enslige forsørgere skattlegges i klasse 2 og har personfradrag på 87 200 kroner.

Nedenfor gis eksempler på beregning av skatt med de nye pensjonsskattereglene for to ulike nivå på pensjonsinntekten som fanger opp at skattefradraget nedtrappes i to trinn:

  • Eksempel 1 gjelder for pensjonsinntekt mellom 158 650 kroner og 242 000 kroner. Pensjonsinntekten ligger da over det skattefrie nivået, mens skattefradraget nedtrappes i trinn 1, dvs. med en sats på 15,3 prosent.

  • Eksempel 2 gjelder for pensjonsinntekt over 242 000 kroner. Skattefradraget nedtrappes da i to trinn, dvs. først med en sats på 15,3 prosent, deretter med en sats på 6 prosent.

Beregning av skatt vises både med og uten lønnsinntekt i tillegg til pensjon. I eksemplene er det forutsatt positiv netto kapitalinntekt (kapitalinntekter fratrukket kapitalutgifter). Det er også forutsatt at det tas ut full pensjon. Ved delvis uttak av pensjon fra folketrygden graderes skattefradraget etter pensjonsgraden. For eksempel vil en som tar ut 50 prosent pensjon fra folketrygden, få 50 prosent av maksimalt skattefradrag, og de to beløpsgrensene reduseres tilsvarende.

Eksempel 1 a: Beregning av skatt for pensjonist med 200 000 kroner i pensjon og 5 000 kroner i kapitalinntekter. 2011. Kroner

Personinntekt

Pensjonsinntekt

 

200 000

Trygdeavgift

0,047 * 200 000 =

9 400

     

Alminnelig inntekt

   

Pensjonsinntekt

 

200 000

+ Kapitalinntekt

 

5 000

- Minstefradrag

(200 000 * 0,26) =

52 000

= Alminnelig inntekt

 

153 000

- Personfradrag

 

43 600

= Grunnlag for skatt på alminnelig inntekt

 

109 400

Skatt på alminnelig inntekt

109 400 * 0,28 =

30 632

     

Samlet skatt

Trygdeavgift

 

9 400

+ Skatt på alminnelig inntekt

 

30 632

- Skattefradrag

28 150 - 0,153 * (200 000 – 158 650) =

21 823

= Samlet skatt

18 209

 

Eksempel 1 b: Beregning av skatt for pensjonist med 200 000 kroner i pensjon, 100 000 kroner i lønnsinntekt og 5 000 kroner i kapitalinntekter. 2011. Kroner

Personinntekt

Pensjonsinntekt

 

200 000

Lønnsinntekt

 

100 000

Trygdeavgift

0,047 * 200 000 + 0,078 * 100 000 =

17 200

     

Alminnelig inntekt

   

Pensjonsinntekt

 

200 000

+ Lønnsinntekt

 

100 000

+ Kapitalinntekt

 

5 000

- Minstefradrag

(200 000 * 0,26 + 100 000 * 0,36>75 150)

75 150

= Alminnelig inntekt

 

229 850

- Personfradrag

 

43 600

= Grunnlag for skatt på alminnelig inntekt

 

186 250

Skatt på alminnelig inntekt

186 250 * 0,28 =

52 150

     

Samlet skatt

Trygdeavgift

 

17 200

Skatt på alminnelig inntekt

 

52 150

Skattefradrag

28 150 - 0,153 * (200 000 - 158 650) =

21 823

Samlet skatt

47 527

 

Eksempel 2 a: Beregning av skatt for pensjonist med 250 000 kroner i pensjon og 5 000 kroner i kapitalinntekter. 2011. Kroner

Personinntekt

Pensjonsinntekt

 

250 000

Trygdeavgift

0,047 * 250 000 =

11 750

     

Alminnelig inntekt

   

Pensjonsinntekt

 

250 000

+ Kapitalinntekt

 

5 000

- Minstefradrag

(250 000 * 0,26>62 950)

62 950

= Alminnelig inntekt

 

192 050

- Personfradrag

 

43 600

= Grunnlag for skatt på alminnelig inntekt

 

148 450

Skatt på alminnelig inntekt

148 450 * 0,28 =

41 566

     

Samlet skatt

Trygdeavgift

 

11 750

+Skatt på alminnelig inntekt

 

41 566

- Skattefradrag

28 150 - 0,153 * (242 000 - 158 650) - 0,06 * (250 000 - 242 000) =

14 917

= Samlet skatt

38 399

 

Eksempel 2 b: Beregning av skatt for pensjonist med 250 000 kroner i pensjon, 100 000 kroner i lønnsinntekt og 5 000 kroner i kapitalinntekter. 2011. Kroner

Personinntekt

Pensjonsinntekt

 

250 000

Lønnsinntekt

 

100 000

Trygdeavgift

0,047 * 250 000 + 0,078 * 100 000=

19 550

     

Alminnelig inntekt

   

Pensjonsinntekt

 

250 000

Lønnsinntekt

 

100 000

Kapitalinntekt

 

5 000

Minstefradrag

(250 000 * 0,26+100 000 * 0,36>75 150)=

75 150

Alminnelig inntekt

 

279 850

Personfradrag

 

43 600

Grunnlag for skatt på alminnelig inntekt

 

236 250

Skatt på alminnelig inntekt

236 250 * 0,28 =

66 150

     

Samlet skatt

Trygdeavgift

 

19 550

Skatt på alminnelig inntekt

 

66 150

Skattefradrag

28 150 -0,153 * (242 000 - 158 650)- 0,06 * (250 000 - 242 000)=

14 917

Samlet skatt

70 783


_______________________________

Les mer: