Arbeidsdepartementet

Prop. 1 S

(2010–2011)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Tilråding fra Arbeidsdepartementet av 17. september2010,godkjent i statsråd samme dag.(Regjeringen Stoltenberg II)

Innholdsfortegnelse