5 Oversiktstabeller

5.1 Utgifter og inntekter fordelt på kapitler

Forslag til statsbudsjett for 2011 under programområde 09 Arbeid og sosiale formål, 29 Sosiale formål, folketrygden og 33 Arbeidsliv, folketrygden.

Utgifter fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2009

Saldert budsjett 2010

Forslag 2011

Pst. endr. 10/11

Administrasjon

600

Arbeidsdepartementet

237 965

161 301

164 690

2,1

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

224 457

196 705

233 650

18,8

Sum kategori 09.00 462 422 358 006 398 340 11,3

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

1 546 067

788 010

161 700

-79,5

605

Arbeids- og velferdsetaten

9 900 574

9 736 817

10 050 200

3,2

606

Trygderetten

58 636

60 857

62 690

3,0

Sum kategori 09.10 11 505 277 10 585 684 10 274 590 -2,9

Pensjoner m.v. under Statens pensjonskasse

611

Pensjoner av statskassen

21 541

21 600

20 900

-3,2

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

7 845 214

8 138 000

9 063 000

11,4

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

753 000

762 000

782 000

2,6

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

5 736 453

6 033 000

10 042 000

66,5

615

Yrkesskadeforsikring

71 567

92 000

72 000

-21,7

616

Gruppelivsforsikring

141 790

131 000

156 000

19,1

2470

Statens Pensjonskasse

293 063

312 571

421 770

34,9

Sum kategori 09.50 14 862 628 15 490 171 20 557 670 32,7

Tiltak for bedrede levekår m.v.

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

808 315

1 037 214

276 310

-73,4

Sum kategori 09.20 808 315 1 037 214 276 310 -73,4

Arbeidsmarked

634

Arbeidsmarkedstiltak

6 709 265

7 279 700

7 329 840

0,7

635

Ventelønn

241 790

210 000

155 000

-26,2

Sum kategori 09.30 6 951 055 7 489 700 7 484 840 -0,1

Arbeidsmiljø og sikkerhet

640

Arbeidstilsynet

428 259

419 800

431 690

2,8

642

Petroleumstilsynet

193 556

194 850

209 380

7,5

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

93 000

94 500

98 000

3,7

645

Regional verneombudsordning i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

6 000

6 000

0,0

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

49 425

2 900

2 990

3,1

648

Arbeidsretten, Riksmeklingsmannen m.m.

19 649

20 033

20 360

1,6

649

Treparts bransjeprogrammer

10 000

Sum kategori 09.40 783 889 738 083 778 420 5,5

Kontantytelser

660

Krigspensjon

677 475

620 000

570 000

-8,1

664

Pensjonstrygden for sjømenn

290 000

535 000

395 270

-26,1

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

1 294 009

1 415 000

1 650 000

16,6

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

341 131

330 000

380 000

15,2

Sum kategori 09.60

2 602 615

2 900 000

2 995 270

3,3

Sum programområde 09 37 976 201 38 598 858 42 765 440 10,8

Enslige forsørgere

2620

Stønad til enslig mor eller far

3 792 035

4 091 200

3 948 500

-3,5

Sum kategori 29.20 3 792 035 4 091 200 3 948 500 -3,5

Inntektssikring ved sykdom, arbeidsavklaring og uførhet

2650

Sykepenger

36 335 867

37 513 406

36 436 880

-2,9

2651

Arbeidsavklaringpenger

27 579 000

37 650 000

36,5

2652

Medisinsk rehabilitering m.v.

10 305 906

2 093 000

-100,0

2653

Ytelser til yrkesrettet attføring

11 171 353

2 460 000

-100,0

2655

Uførhet

60 326 225

54 909 000

56 114 000

2,2

Sum kategori 29.50 118 139 351 124 554 406 130 200 880 4,5

Kompensasjon for merutgifter ved nedsatt funksjonsevne m.v.

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler m.v.

8 543 919

9 240 300

9 180 000

-0,7

Sum kategori 29.60 8 543 919 9 240 300 9 180 000 -0,7

Alderdom

2670

Alderdom

112 844 687

117 433 000

128 209 000

9,2

Sum kategori 29.70 112 844 687 117 433 000 128 209 000 9,2

Forsørgertap m.v.

2680

Etterlatte

2 481 852

2 403 350

2 413 500

0,4

2686

Gravferdsstønad

148 117

150 000

175 000

16,7

Sum kategori 29.80 2 629 969 2 553 350 2 588 500 1,4

Diverse utgifter

2690

Diverse utgifter

408 432

250 000

325 000

30,0

Sum kategori 29.90

408 432

250 000

325 000

30,0

Sum programområde 29

246 358 393

258 122 256

274 451 880

6,3

Arbeidsliv

2541

Dagpenger

9 748 571

13 140 000

12 900 000

-1,8

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.

935 338

850 000

850 000

0,0

Sum kategori 33.30

10 683 909

13 990 000

13 750 000

-1,7

Sum programområde 33

10 683 909

13 990 000

13 750 000

-1,7

Sum utgifter

295 018 503

310 711 114

330 967 320

6,5

Inntekter fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2009

Saldert budsjett 2010

Forslag 2011

Pst. endr. 10/11

Administrasjon

3600

Arbeidsdepartementet

5 142

3606

Trygderetten

1 499

Sum kategori 09.00 6 641

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

3605

Arbeids- og velferdsetaten

529 357

31 000

40 500

30,6

3606

Trygderetten

1 499

Sum kategori 09.10 530 856 31 000 40 500 30,6

Arbeidsmarked

3634

Arbeidsmarkedstiltak

2 357

1 000

2 000

100,0

3635

Ventelønn m.v.

65 426

55 200

41 600

-24,6

Sum kategori 09.30 67 783 56 200 43 600 -22,4

Arbeidsmiljø og sikkerhet

3640

Arbeidstilsynet

39 685

25 760

26 550

3,1

3642

Petroleumstilsynet

69 022

82 600

85 170

3,1

3648

Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen m.m.

828

Sum kategori 09.40 109 535 108 360 111 720 3,1

Pensjoner m.v. under Statens pensjonskasse

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

3 518 000

4 526 000

28,7

3615

Yrkesskadeforsikring

141 284

136 000

153 000

12,5

3616

Gruppelivsforsikring

98 531

98 000

91 000

-7,1

5470

Statens Pensjonskasse

10 059

18 069

18 069

0,0

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

86

734 000

1 229 000

67,4

Sum kategori 09.50

249 960

4 504 069

6 017 069

33,6

Sum programområde 09 964 775 4 699 629 6 212 889 32,2

Diverse utgifter

5701

Diverse inntekter

1 739 037

1 812 800

1 781 200

-1,7

Sum kategori 29.90

1 739 037

1 812 800

1 781 200

-1,7

Sum programområde 29 1 739 037 1 812 800 1 781 200 -1,7

Arbeidsliv

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

133 117

235 000

170 000

-27,7

5705

Refusjon av dagpenger

73 579

67 600

81 000

19,8

Sum kategori 33.30

206 696

302 600

251 000

-17,1

Sum programområde 33

206 696

302 600

251 000

-17,1

Sum inntekter

2 910 508

6 815 029

8 245 089

21,0

5.2 Årsverksoversikt

Årsverk pr. 1/3-07

Årsverk pr. 1/3-08

Årsverk pr. 1/3-09

Årsverk pr. 1/3-10

600

Arbeidsdepartementet

282,0

260,6

281,9

182,9

605

Arbeids- og velferdsetaten

12 337,5

12 881,8

13 044,8

13 500,4

606

Trygderetten

65,1

68,1

65,1

63,0

612

Statens pensjonskasse

281,1

306,8

336,0

378,7

640

Arbeidstilsynet

453,8

515,6

536,9

533,4

642

Petroleumstilsynet

149,7

146,6

155,5

154,3

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

105,4

108,2

112,1

113,6

648

Arbeidsretten, Riksmeklingsmannen m.m. 1

7,0

8,0

4,0

3,8

664

Pensjonstrygden for -sjømenn

33,7

33,6

37,2

37,9

Sum

13 715,3

14 329,3

14 573,5

14 968,0

1 Tall før 2009 for Arbeidsretten og Riksmeklingsmannen inkluderer også ansatte som ikke er regulativt lønnet.

Kilde: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Tallmaterialet i tabellen er basert på ansatte som er regulativt lønnet.

5.3 Bruk av stikkordet «kan overføres»

Under Arbeidsdepartementet blir stikkordet foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30-49

       

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2010

Forslag 2011

604

21

Spesielle driftsutgifter

401 995

34 620

605

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte

81 080

227 730

621

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte

5 964

179 150

621

70

Frivillig arbeid

375

50 160

634

21

Forsøk, utviklingstiltak m.v.

4 759

76 350

634

76

Tiltak for arbeidssøkere

242 810

7 253 490

646

72

Tilskudd

70

2 990

648

21

Spesielle driftsutgifter

3 105

1 760

2650

73

Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv.

56 438

281 880