Programkategori 29.80 Forsørgertap og eneomsorg for barn m.v.

Utgifter under programkategori 29.80 fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2009

Saldert budsjett 2010

Forslag 2011

Pst. endr. 10/11

2680

Etterlatte

2 481 852

2 403 350

2 413 500

0,4

2686

Gravferdsstønad

148 117

150 000

175 000

16,7

Sum kategori 29.80

2 629 969

2 553 350

2 588 500

1,4

Utgifter under programkategori 29.80 fordelt på postgrupper

         

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Betegnelse

Regnskap 2009

Saldert budsjett 2010

Forslag 2011

Pst. endr. 10/11

70-89

Andre overføringer

2 629 969

2 553 350

2 588 500

1,4

Sum kategori 29.80

2 629 969

2 553 350

2 588 500

1,4

Programkategori 29.80 omfatter kapitlene 2680 Etterlatte og 2686 Gravferdsstønad.

Kap. 2680 Etterlatte omfatter i hovedsak pensjon til gjenlevende ektefeller, tidligere familiepleiere og barn som har mistet én eller begge foreldrene. Gjenlevende ektefeller som er uføre er tatt med under kap. 2655 Uførhet, og gjenlevende over 67 år under kap. 2670 Alderdom.

Kap. 2680 Etterlatte

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2009

Saldert budsjett 2010

Forslag 2011

70

Grunnpensjon , overslagsbevilgning

1 290 341

1 270 000

1 260 000

71

Tilleggspensjon , overslagsbevilgning

1 086 473

1 025 000

1 040 000

72

Særtillegg , overslagsbevilgning

97 872

97 000

107 000

74

Utdanningsstønad

567

1 350

500

75

Stønad til barnetilsyn , overslagsbevilgning

6 599

10 000

6 000

Sum kap. 2680

2 481 852

2 403 350

2 413 500

Innledning

Formålet med folketrygdens ytelser til gjenlevende ektefeller under 67 år, tidligere familiepleiere og barnepensjon, er å sikre inntekt når forsørgeren dør eller pleieforholdet for en familiepleier er slutt. I tillegg skal ytelsene bidra til hjelp til selvhjelp.

Pensjon og overgangsstønad er inntektsprøvd og blir redusert på grunnlag av faktisk og forventet inntekt.

Hovedtrekk ved regelverket

Gjenlevende ektefelle

Ytelser til gjenlevende ektefelle gis etter bestemmelser i folketrygdloven kapittel 17. Ytelsene gis også til registrerte partnere, samt samboere som har vært gift med hverandre eller har hatt felles barn.

Retten til ytelser faller bort når den gjenlevende får uførepensjon eller fyller 67 år og får rett til egen alderspensjon. Disse ytelsene blir beregnet etter særskilte regler. Retten faller også bort når den gjenlevende får AFP.

En skilt ektefelle, som ikke har inngått nytt ekteskap før den tidligere ektefellens død, har på nærmere vilkår rett til ytelser som gjenlevende skilt ektefelle.

Pensjon til gjenlevende ektefelle

Pensjon til gjenlevende ektefelle består av grunnpensjon og tilleggspensjon og/eller særtillegg. Full grunnpensjon tilsvarer folketrygdens grunnbeløp. En eventuell tilleggspensjon skal utgjøre 55 pst. av den tilleggspensjon den avdøde hadde eller ville ha hatt som alders- eller uførepensjonist. Det ytes særtillegg når tilleggspensjonen er lavere enn særtillegget. Fullt særtillegg tilsvarer folketrygdens grunnbeløp. Dersom grunnpensjonen er redusert på grunn av trygdetid, blir også særtillegget redusert tilsvarende.

Dersom den gjenlevende har eller kan forventes å få en årlig arbeidsinntekt som er større enn 50 pst. av grunnbeløpet, skal pensjonen reduseres med et beløp som svarer til 40 pst. av den overskytende inntekten. Det skal som hovedregel legges til grunn at en gjenlevende ektefelle under 55 år kan forventes å få en årlig arbeidsinntekt på minst to ganger folketrygdens grunnbeløp.

Overgangsstønad til gjenlevende ektefelle

Overgangsstønad kan ytes til gjenlevende ektefelle som ikke har pensjonsrett, og som enten er i en omstillingsfase etter dødsfallet, er under nødvendig utdanning eller har omsorg for små barn. Overgangsstønaden er en midlertidig ytelse som beregnes på samme måte som pensjon til gjenlevende ektefelle.

Andre ytelser til gjenlevende

Det kan gis stønad til nødvendig utdanning, stønad til barnetilsyn og tilskudd til flytting for å komme i arbeid etter de samme regler som for enslig mor eller far, jf. kap. 2620.

Tidligere familiepleiere

En ugift person under 67 år som i minst fem år har hatt nødvendig tilsyn og pleie av foreldre eller annen nærstående, kan gis pensjon eller overgangsstønad når pleieforholdet er opphørt. Full årlig pensjon svarer til folketrygdens minstepensjon for enslige (grunnbeløpet og særtillegget). Pensjonen reduseres på grunnlag av den inntekt familiepleieren har eller kan forventes å få på tilsvarende måte som for gjenlevende ektefelle. Overgangsstønad er en midlertidig ytelse og beregnes på samme måte som pensjon.

Barnepensjon

Barnepensjon gis til barn under 18 år som har mistet én eller begge foreldrene. Barnepensjon ytes med 40 pst. av grunnbeløpet for første barn og 25 pst. av grunnbeløpet for hvert av de øvrige barna.

Når begge foreldrene er døde, får det eldste barnet like stor pensjon som den av foreldrene som ville fått størst pensjon som gjenlevende ektefelle. Det nest eldste barnet får 40 pst. av grunnbeløpet og de øvrige barna 25 pst. av grunnbeløpet. Den samlede pensjonen deles likt mellom barna.

Barnepensjon gis som hovedregel til barnet fyller 18 år. Dersom begge foreldrene er døde, og barnet er under utdanning, gis pensjon inntil det fyller 20 år. Ved dødsfall som skyldes yrkesskade kan pensjon gis til barnet fyller 21 år.

Endringer i regelverket fra 1. januar 2011

Det er foretatt visse tilpasninger i reglene for pensjon til gjenlevende ektefelle til fleksibel alderspensjon som gjelder fra 1. januar 2011. Pensjonen skal fortsatt reguleres med grunnbeløpet og kunne gis fram til fylte 67 år. Den beregnes på grunnlag av avdødes pensjonsopptjening, også i de tilfellene der den avdøde hadde tatt ut fleksibel alderspensjon. Den avdødes pensjoneringsatferd vil dermed ikke påvirke pensjonsnivået til den gjenlevende ektefellen.

Det vil ikke være mulig å kombinere pensjon til gjenlevende ektefelle med egen alderspensjon i perioden 62 til 67 år. Dersom den gjenlevende ønsker å ta ut alderspensjon, faller pensjon til gjenlevende ektefelle bort, men eventuelle rettigheter etter avdøde beregnes inn i den gjenlevendes alderspensjon.

Resultatrapport

Utgiftsutviklingen

I nominelle beløp har utgiftene over kap. 2680 økt med 6,1 pst. i perioden 2005-2009. I faste kroner har det imidlertid vært en nedgang i utgiftene på 11,5 pst. i løpet av samme periode. Nedgangen skyldes at antall gjenlevende ektefeller med pensjon har gått ned de siste årene. Dødeligheten i aldersgruppene under 67 år er redusert, særlig blant menn, og det har dermed blitt færre enker. Den økende yrkesaktiviteten blant kvinner påvirker også utviklingen i antall gjenlevende ektefeller som får utbetalt pensjon, da pensjonen avkortes mot inntekt og dermed faller helt bort over visse inntektsnivåer.

Siden den ordinære særtilleggssatsen ble økt fra 79,33 pst. til 94 pst. av grunnbeløpet fra 1. mai 2008, og videre til 97 pst. av grunnbeløpet fra 1. mai 2009, økte antall mottakere av særtillegg fra 2007 til 2009.

Gjenlevende ektefeller med pensjon pr. 31.12. og endring fra foregående år. 2005, 2008 og 2009

Med grunnpensjon

Med særtillegg

Med tilleggspensjon

År

Antall personer

Endring fra året før

Antall personer

Endring fra året før

Antall personer

Endring fra året før

2005

24 209

-423

3 839

168

23 628

405

2008

22 904

-404

5 681

2 052

22 394

362

2009

22 251

-653

5 903

222

21 749

645

De aller fleste gjenlevende ektefeller med pensjon er kvinner, 89,5 pst. i 2009. I underkant av 60 pst. av enkene under 67 år mottar pensjon eller overgangsstønad.

Andelen gjenlevende ektefeller i arbeid eller under utdanning har økt de siste årene. I 2009 var 72,3 pst. av alle gjenlevende ektefeller med pensjon/stønad i arbeid eller under utdanning. Dette tilsvarer en økning på 1,9 pst. fra 2005. For gjenlevende ektefeller under 55 år gikk andelen som er i arbeid eller under utdanning ned med 0,8 pst. fra 2005 til 2009.

Barnepensjonister pr. 31. desember. 2005, 2008 og 2009

2005

2008

2009

Endring 2005-2009 i pst.

Antall i alt

14 075

13 377

13 750

-2,3

Begge foreldre døde

297

266

220

-25,9

Antall barnepensjonister utgjør ca. 1,1 pst. av alle unge mellom 0 og 20 år. Det er omlag 1,4 barn pr. barnekull som har mistet én av foreldrene og rundt 1,2 barn pr. barnekull som har mistet begge.

Utfordringer og hovedprioriteringer

Gjenlevende ektefelle

Personer som mister ektefelle i ung alder, og som ikke kommer i arbeid i løpet av en relativt kort periode, står i fare for å bli varig avhengig av stønad. Arbeids- og velferdsetaten har derfor et ansvar for å følge opp unge gjenlevende for å motivere til selvforsørgelse på samme måte som overfor enslige forsørgere.

Fra 2011 innføres fleksibelt uttak, levealdersjustering og ny regulering av alderspensjon fra folketrygden. Det er gjort rede for de midlertidige tilpasningene i regelverket for pensjon til gjenlevende ektefelle fra samme tidspunkt under hovedtrekk ved regelverket. Departementet vil vurdere folketrygdens ytelser til etterlatte tilpasset ny opptjeningsmodell for alderspensjon i det videre arbeidet med pensjonsreformen.

Budsjettforslag for 2011

Følgende plantall er lagt til grunn ved fastsetting av budsjettforslaget for 2011

2009

2010 1

2011

Antall gjenlevende med grunnpensjon pr. 31.12

22 270

21 840

20 830

Antall gjenlevende med tilleggspensjon pr. 31.12

21 768

21 210

20 140

Antall gjenlevende med særtillegg pr. 31.12

5 904

6 000

5 690

Antall gjenlevende med stønad til barnetilsyn pr. 31.12

287

281

268

Gjennomsnittlig pensjon i alt, kroner

91 750

92 560

92 200

Gjennomsnittlig grunnpensjon i alt, kroner

40 281

40 550

40 360

Gjennomsnittlig tilleggspensjon i alt, kroner

48 706

49 190

49 000

Gjennomsnittlig særtillegg, kroner

14 409

14 600

14 550

Gjennomsnittlig stønad til barnetilsyn, kroner

22 990

23 190

23 100

1 Tallene er de siste oppdaterte plantall for 2010 og kan derfor avvike fra plantallene i Prop. 1 S (2009-2010).

Plantall tidligere familiepleiere

2009

2010 1

2011

Antall pensjonister pr. 31.12.

125

112

97

Gjennomsnittlig pensjon i alt, kroner

136 390

137 740

137 200

Gjennomsnittlig grunnpensjon, kroner

69 201

69 670

69 330

Gjennomsnittlig særtillegg, kroner

67 189

68 060

67 860

1 T allene er de siste oppdaterte plantall for 2010 og kan derfor avvike fra plantallene i Prop. 1 S (2009-2010).

Plantall barnepensjon

2009

2010 1

2011

Antall barnepensjonister pr. 31.12

13 758

13 720

13 490

Gjennomsnittlig pensjon

27 188

27 370

27 240

1 Tallene er de siste oppdaterte plantall for 2010 og kan derfor avvike fra plantallene i Prop. 1 S (2009-2010).

Post 70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning

Prognosene som ligger til grunn for budsjettforslaget viser at antall gjenlevende ektefeller vil være rundt 20 830 ved utgangen av 2011. Antall tidligere familiepleiere ventes å bli 97 ved utgangen av 2011. Antallet barnepensjonister ventes å bli 13 490 ved utgangen av 2011. Gjennomsnittlig pensjonsbeløp for barnepensjonister forventes å bli på om lag 36 pst. av grunnbeløpet for 2011.

Det foreslås bevilget 1 260 mill. kroner for 2011.

Post 71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

Tilleggspensjon gis til ektefeller og de barnepensjonistene som har mistet begge foreldrene. Andelen gjenlevende ektefeller med tilleggspensjon var 98 pst. ved utgangen av 2009, og har vært stabilt de siste årene. Gjennomsnittlig tilleggspensjon, regnet i fast G, har imidlertid gått noe ned.

Det foreslås bevilget 1 040 mill. kroner for 2011.

Post 72 Særtillegg, overslagsbevilgning

Særtillegg kan gis til alle kategorier gjenlevende. Av barnepensjonistene var det 136 personer som mottok denne ytelsen ved utgangen av 2009. Alle tidligere familiepleiere mottar særtillegg.

Det foreslås bevilget 107 mill. kroner for 2011.

Post 74 Utdanningsstønad

Utdanningsstønad gis til gjenlevende ektefeller og tidligere familiepleiere etter samme bestemmelser som for enslig mor eller far. Utgiftene til utdanningsstønad vil være avhengig av antall gjenlevende totalt, arbeidsmarkedet, det generelle utdanningsnivået, valg av utdanningstype mv. Dette er forhold som til dels er vanskelige å forutsi.

Det foreslås bevilget 0,5 mill. kroner for 2011.

Post 75 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning

Stønad til barnetilsyn gis til gjenlevende ektefeller etter samme bestemmelser som for enslig far eller mor, jf. kap. 2620.

Det foreslås bevilget 6 mill. kroner for 2011.

Kap. 2686 Gravferdsstønad

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2009

Saldert budsjett 2010

Forslag 2011

70

Gravferdsstønad , overslagsbevilgning

148 117

150 000

175 000

Sum kap. 2686

148 117

150 000

175 000

Post 70 Gravferdsstønad, overslagsbevilgning

Innledning

Gravferdsstønad kan gis når et medlem i folketrygden dør, jf. folketrygdloven kapittel 7. Det ytes også stønad når dødsfallet gjelder forsørget ektefelle eller barn under 18 år som oppholder seg i landet, selv om de ikke er medlemmer i folketrygden. Formålet med gravferdsstønaden er å kompensere for utgifter til gravferd.

Hovedtrekk ved regelverket

De fleste dødsbo har tilstrekkelig med midler til en verdig begravelse. Gravferdsstønaden er nå behovsprøvd (med unntak for barn under 18 år), og utgjør maksimalt 19 344 kroner. Størrelsen på stønaden fastsettes av Stortinget. Når avdøde etterlater seg ektefelle, gis det et fribeløp for finansformue tilsvarende maksimal stønad. I tillegg kan det gis stønad til dekning av nødvendige utgifter til transport av båre ut over 10 pst. av gravferdsstønaden (1 934 kroner) dersom båren med den avdøde må transporteres lengre enn 20 km. Nødvendige utgifter til gravlegging av dødfødte barn dekkes med opptil 19 344 kroner.

Ved dødsfall under opphold utenfor landet kan det i visse tilfeller ytes gravferdsstønad etter særskilte regler.

Formue skal dokumenteres ved sist innsendte selvangivelse eller siste likningsutskrift.

Resultatrapport

Utgiftene til gravferdsstønad i 2009 var på 148,1 mill. kroner. Av dette ble det utbetalt 71,4 mill. kroner til behovsprøvd gravferdsstønad, 67,0 mill. kroner til båretransport og 9,6 mill. kroner til gravferd for dødfødte barn.

Behovsprøvd gravferdshjelp 2005, 2008-2009

År

Utgifter, mill. kroner

Antall mottakere

Mottakere i pst. av antall døde

Gjennomsnittlig beløp, kroner

Maksimal sats, kroner

2005

63,7

4 751

11,5

13 404

16 068

2008

64,9

4 315

10,3

15 050

17 952

2009

71,4

4 492

10,8

15 906

18 744

I 2009 mottok 4 492 personer behovsprøvd gravferdsstønad, mot 4 315 i 2008. Andelen dødsfall hvor det ble gitt behovsprøvd gravferdsstønad var 10,7 pst. I tillegg ble det i 2009 utbetalt stønad til båretransport for 13 294 personer og gravferdsstønad for 896 dødfødte barn.

Budsjettforslag for 2011

Det foreslås at den behovsprøvde gravferdsstønaden økes fra opptil 19 344 kroner til opptil 19 944 kroner. Det forslås bevilget 175 mill. kroner på post 70 for 2011.