11 Samfunnssikkerhet og beredskap

Arbeidsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap tar utgangspunkt i de mål, oppgaver og prioriteringer som beskrives i St. meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet, samvirke og samordning, jf. Innst. S. nr 85 (2008 – 2009).

Arbeidsdepartementet har ansvar for å følge opp krav og forventninger i lovverk, avtaler og andre styrende dokumenter for samfunnssikkerhet og beredskap innen arbeids- og velferdsområdet, inkludert for arbeidsmiljø- og sikkerhet. Det overordnede målet er å forebygge uønskede hendelser innen vår sektor slik at departementet på en god måte er i stand til å håndtere ulike typer kriser, samt å minimere følgene av krisehendelser dersom de likevel skulle oppstå. Etater og tilknyttede virksomheter har et selvstendig ansvar for at samfunnssikkerhet og beredskap inngår som en integrert del av arbeidet i egen sektor og organisasjon.

Fokus fremover

Med utgangspunkt i det overordnede målet for samfunnssikkerhet og beredskap har departementet et særlig fokus på:

  • at kriseplanene for departementet er robuste og et godt grunnlag for å sikre fortsatt virksomhet og tjenesteyting ved håndtering av ulike typer av krisesituasjoner.

  • i samarbeid med etatene å videreutvikle et best mulig kunnskapsgrunnlag om sektorens risiko og sårbarheter, relevante krisescenarier, samfunnskritiske funksjoner, samt kapasitet og kompetanse i forhold til å ivareta krisehåndtering

  • å videreutvikle samhandlingen med andre departement med hensyn til håndtering av grenseflater i ansvarsområder i ulike faser av en krisesituasjon, herunder kommunikasjons- og mediehåndteringen. Arbeidsdepartementet har på grunnlag av dette gjennomført og deltatt i relevante beredskapsøvelser, og vil videreføre dette arbeidet i 2011. Vi har også tatt i bruk krisestøtteenhetens beslutningsstøtte- og loggføringssystem (KSE-CIM).

  • å etablere gode arenaer for læring og gjensidig erfaringsoverføring. Dette gjelder blant annet i forhold til å overføre beredskaps- og krisehåndteringserfaringer fra petroleumsområdet til andre områder innen departementets sektoransvar med mindre krisehåndteringserfaring.

Sosial- og trygdetjenester

Arbeids- og velferdsetaten er gitt ansvar for å kunne tilby sosial- og trygdetjenester også etter at en krise eller katastrofe har inntruffet i fredstid og ved krig. Det må derfor være en høy grad av sikkerhet og kompetansedeling mellom personellet i og rundt etatens IT-systemer, for å sikre:

  • utbetaling av samfunnskritiske ytelser

  • driftssikkerheten knyttet til de sentrale IT-systemene

  • at sikkerhets- og beredskapspersonell øves og læres opp

  • at leverandører av varer og tjenester er leveringsdyktige, og at informasjonssikkerheten er tilfredsstillende iht. kravene i personopplysningsloven

For å forebygge eventuelle krisehendelser er Arbeids- og velferdsetaten og Statens pensjonskasse bedt om å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser, oppdatere og vedlikeholde krise- og beredskapsplanverket, samt gjennomføre sikkerhets- og beredskapsøvelser.

Petroleumsvirksomheten

Petroleumstilsynet har myndighetsansvaret for at petroleumsvirksomheten til en hver tid har en effektiv beredskap med sikte på å møte fare- og ulykkessituasjoner som kan medføre tap av menneskeliv eller personskade, forurensning eller stor materiell skade. Tilsyn med virksomheter og samarbeid med andre myndigheter på helse, miljø eller sikkerhetsområdet (HMS) skal sikre en tilfredsstillende beredskap for fare- og ulykkessituasjoner.

Ved en HMS-hendelse på sokkelen er operatør ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak og rapportere til Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet har etablert en beredskapsvaktordning som kan varsle videre til andre involverte myndigheter og sikre effektiv oppfølging av eget ansvarsområde under krisesituasjoner. Dette omfatter formidling av informasjon til Arbeidsdepartementet, som har det overordnede ansvar for at Petroleumstilsynet forvalter sine oppgaver.

For nærmere omtale av petroleumsvirksomheten, vises til resultatområde 4 Arbeidsmiljø og sikkerhet samt programkategori 09.40 Arbeidsmiljø og sikkerhet, kap. 642 petroleumstilsynet.