12 Grunnbeløp, særtillegg og stønader som Stortinget fastsetter

Pensjonene og opptjente rettigheter sikres ved en årlig regulering av folketrygdens grunnbeløp. Fra 1. mai 2010 økte grunnbeløpet fra 72 881 kroner til 75 641 kroner. Dette er en økning på 3,79 pst. Det gjennomsnittlige grunnbeløpet økte med 3,77 pst. fra 2009 til 2010. Den ordinære satsen for særtillegget ble fra samme tidspunkt økt fra 97 pst. til 100 pst. av grunnbeløpet. Satsen ble økt fra 79,33 pst. til 94 pst. fra 1. mai 2008 og videre til 97 pst. fra 1. mai 2009. Dermed er opptrappingsplanen for særtillegget partene ble om i trygdeoppgjøret 2008 gjennomført. Minstepensjonen for enslig økte 1. mai 2010 fra 143 568 kroner til 151 272 kroner, dvs. med 7 704 kroner pr. år og for ektepar fra 265 272 kroner til 279 864 kroner, dvs. med 14 592 kroner pr. år. Fra 2009 til 2010 økte den gjennomsnittlige pensjonen på årsbasis med 5,36 pst. for enslig minstepensjonist og 5,49 pst. for ektepar med minstepensjon.

Minstesats for særtillegg til pensjonist med ektefelle som har tilleggspensjon høyere enn særtillegget etter ordinær sats tilsvarer 74 pst. av grunnbeløpet. Samlet særtillegg og tilleggspensjon for ektefellene skal likevel ikke være mindre enn to ganger ordinær sats.

En minstepensjonist med ektefelletillegg for ektefelle over 60 år får samme særtillegg som ektepar der begge har minstepensjon (200 pst. av G), dvs. to ganger ordinær sats.

Grunnbeløpet fastsettes på grunnlag av forventet lønnsvekst i inneværende år og eventuell justering for avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst for foregående år. I trygdeoppgjøret 2009 ble det lagt til grunn en forventet lønnsvekst på 4,0 pst. Før årets trygdeoppgjør beregnet Statistisk sentralbyrå lønnsveksten for 2009 til 4,5 pst. Et avvik på 0,5 pst. ble dermed lagt grunn i trygdeoppgjøret. I kvartalsvise nasjonalregnskapstall for 2. kvartal 2010 er lønnsveksten for 2009 nedjustert til 4,2 pst. De nye reglene for regulering av alderspensjon fra folketrygden innbærer en styrking av indekseringen som allerede i betydelig grad ligger i dagens retningslinjer. Det vises til protokollen fra årets trygdedrøftinger der framgår at Regjeringen, i god tid før neste års trygdeoppgjør, vil imøtekomme organisasjonenes ønske om et eget møte om prosessen rundt de årlige reguleringene.

a. Grunnbeløpet

Følgende pensjonsytelser fastsettes i forhold til grunnbeløpet:

Stønadsform

Utgjør i pst. av grunnbeløpet

1.

Full grunnpensjon til enslig pensjonist, og til pensjonist med ektefelle som ikke har rett til pensjon

100

2.

Full grunnpensjon til pensjonist med ektefelle/samboer som også er pensjonsberettiget, eller som er selvforsørgende 1

85

3.

Ektefelletillegg til pensjonist med full grunnpensjon før inntektsprøving

50

4.

Barnetillegg for hvert barn før inntektsprøving

40

5.

Barnepensjon

a) for 1. barn når en av foreldrene er død

40

b) for hvert av de øvrige barn når en av foreldrene er død

25

c) for 1. barn når begge foreldrene er døde: Samme beløp som etterlatte pensjon til den av foreldrene som ville ha fått størst slik pensjon

d) for 2. barn når begge foreldrene er døde

40

e) for hvert av de øvrige barn når begge foreldrene er døde

25

6.

Full overgangsstønad til etterlatt, ugift, skilt eller separert forsørger

200

7.

Særtillegg til ytelser i folketrygden

a) for enslig pensjonist, pensjonist som forsørger ektefelle under 60 år (ordinær sats)

100

b) for ektepar der begge har minstepensjon (100 pst. for hver), og for pensjonist som forsørger ektefelle over 60 år

200

c) for pensjonist som har ektefelle som selv har tilleggspensjon som er høyere enn særtillegget etter ordinær sats

74

1 Ektefelle/samboer som har en årlig inntekt som er større enn to ganger grunnbeløpet regnes som selvforsørgende.

Fra 1. januar 2011 innføres fleksibelt uttak, levealdersjustering og ny regulering av alderspensjon. Nivået på grunnpensjon og særtillegg som kommer til utbetaling (og pensjonstillegg, som erstatter særtillegg for nye pensjonister) vil også avhenge av uttaksalder og regulering av pensjonen. For alderspensjonister tilsvarer fullt ektefelletillegg og barnetillegg henholdsvis 25 pst. og 20 pst. av minste pensjonsnivå (minste pensjonsnivå tilsvarer 1. januar 2011 to ganger grunnbeløpet).

b. Særtillegget

Etter folketrygdloven § 3-3 ytes det særtillegg til personer som får:

  • alderspensjon etter kapittel 19,

  • uførepensjon etter kapittel 12,

  • overgangsstønad og pensjon til gjenlevende ektefelle etter kapittel 17,

  • overgangsstønad eller pensjon til tidligere familiepleier etter kapittel 16 og

  • pensjon til foreldreløst barn etter kapittel 18

Særtillegget er først og fremst beregnet på dem som pga. alder eller av andre årsaker ikke har kunnet tjene opp tilleggspensjon. Særtillegget blir redusert eller faller bort i den utstrekning det ytes tilleggspensjon fra folketrygden, jf. folketrygdloven § 3-3. Fra 2011 blir særtillegget for nye alderspensjonister erstattet av et pensjonstillegg. Dette er en teknisk omlegging og vil ikke påvirke størrelsen på alderspensjon.

Andre stønader som Stortinget fastsetter størrelsen av 1 :

Type stønad

2010

2011

1a.

Grunnstønad for ekstrautgifter ved uførhet etter lovens § 6-3 (laveste sats)

7 308

7 452

1b.

Ved ekstrautgifter utover laveste sats, kan grunnstønad forhøyes til

11 160

11 376

1c.

eller til

14 652

14 940

1d.

eller til

21 576

21 996

1e.

eller til

29 268

29 832

1f.

eller til

36 564

37 260

2a-1.

Hjelpestønad til uføre som må ha hjelp i huset 2 3

12 180

12 420

2a-2.

Hjelpestønad etter loven § 6-4 til uføre som må ha særskilt tilsyn og pleie 3

13 104

13 356

2b.

Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til uføre under 18 år som må ha særskilt tilsyn og pleie 4

26 208

26 712

2c.

eller til

52 416

53 424

2d.

eller til

78 624

80 136

3.

Behovsprøvet gravferdsstønad opptil

19 344

19 944

4.

Stønad til barnetilsyn etter loven §§15-11 og 17-9 5

for ett barn

39 888

41 136

for to barn

52 056

53 676

for tre eller flere barn

58 980

60 816

1 Satsene under pkt. 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.

2 Stønad til hjelp i huset gjelder tilfeller før 1. januar 1992.

3 Fra 1. januar 1997 skilles det mellom stønad til hjelp i huset og stønad til særskilt tilsyn og pleie.

4 Gjelder også ved uførhet som skyldes yrkesskade, jf. lovens § 12-18.

5 Fra 1. januar 2004 dekkes 64 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden er inntektsprøvd.