13 Standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter – STAMI

Finansdepartementet har i samråd med berørte departementer etablert nye prosedyrer for innrapportering av nettobudsjetterte virksomhetenes kontantbeholdning pr. 31. desember med virkning for statsregnskapet for 2009. Det ble i tilknyting til budsjettproposisjonen for 2010 utarbeidet tre standardtabeller med nøkkeltall for STAMI:

Utgifter og inntekter etter art: Formålet med tabellen er å vise virksomhetenes brutto utgifter og inntekter basert på kontantprinsippet og artsinndelt etter samme prinsipper som gjelder for de bruttobudsjetterte virksomhetene

Utgifter/inntekter

Regnskap 2008

Regnskap 2009

1. Utgifter

Driftsutgifter:

Lønnsutgifter

65 412 086

74 081 168

Varer og tjenester

37 325 357

36 530 991

Sum driftsutgifter

102 737 443

110 612 159

Investeringsutgifter:

Investeringer, større anskaffelser og vedlikehold

4 522 753

1 274 415

Sum investeringsutgifter

4 522 753

1 274 415

Sum utgifter

107 260 196

111 886 574

2. Inntekter

Driftsinntekter:

Inntekter fra salg av varer og tjenester

2 475 343

5 503 726

Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser

1 350

250

Refusjoner

2 147 665

1 031 474

Andre driftsinntekter

277 450

295 544

Sum driftsinntekter

4 901808

6 830 994

Overføringer til virksomheter:

Inntekter fra statlige bevilgninger

92 200 000

93 000 000

Andre innbetalinger

12 609 817

20 535 457

Sum overføringsinntekter

104 809 817

113 535 457

Sum inntekter

109 711 625

120 366 451

3. Nettoendring i kontantbeholdning (2-1)

2 451 429

8 479 877

Inntekter etter inntektskilde: De fleste nettobudsjetterte virksomheter har flere inntektskilder og formålet med tabell 2 er å gi en oversikt over de ulike inntektskildene

Inntektskilde

2008

2009

Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget

Bevilgninger fra fagdepartementet

92 200 000

93 000 000

Bevilgninger fra andre departement

Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer

Tildeling fra Norges forskningsråd

4 238 082

6 434 724

Sum bevilgninger

96 438 082

99 434 724

Offentlige og private bidrag

Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner

Bidrag fra Private

Tildelinger fra internasjonale organisasjoner

8 650 534

15 281 228

Sum Bidrag

8 650 534

15 281 228

Oppdragsinntekter

Oppdrag fra statlige virksomheter

Oppdrag fra kommunale og fylkeskomm.virksomheter

Oppdrag fra private

Andre inntekter (kursinntekter, laboratorieinntekter, refusjoner)

4 623 008

5 650 499

Sum oppdragsinntekter

4 623 008

5 650 499

Sum inntekter

109 711 624

120 366 451

Andre inntekter enn basisbevilgningen er i hovedsak forskningsbidrag, bl.a. fra Norges forskningsråd, knyttet direkte til konkrete prosjekter. Dette utgjør ca 10 pst. av de totale inntekter.

Virksomhetens kontantbeholdning pr. 31. desember i perioden 2008 – 2009 med spesifikasjon av formål kontantbeholdningen skal benyttes til

Regnskapspost

2008

2009

Endring

Kontantbeholdning

Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank

39 607 542

48 087 419

8 479 877

Beholdning på andre bankkonti, andre kontant beholdninger og kontantekvivalenter

Sum kontantbeholdning

39 607 542

48 087 419

8 479 877

Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår:

Feriepenger m.v

5 658 841

7 148 620

1 489 779

Skattetrekk og offentlige avgifter

5 778 516

5 680 256

-98 260

Gjeld til leverandører

-415

157

572

Gjeld til arbeidsgivere

-

Annen nettogjeld/fordring som forfaller i neste budsjettår

-6 146 345

-3 325 048

2 821 297

Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår

5 290 597

9 503 985

4 213 388

Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår

Prosjekter fiansiert av Norges forskningsråd

17 621 205

18 908 037

1 286 832

Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdep.

Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgn. fra fagdep.

7 802 821

7 827 900

25 079

Andre avsetninger til vedtatte ikke igangsatte formål. Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer

7 992 919

10 947 497

2 954 578

Sum avsetninger til planlage tiltak i fremtidige budsjettår

33 416 945

37 683 434

4 266 489

Andre avsetninger

Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål

900 000

900 000

-

Fri virksomhetskapital

Sum andre avsetninger

900 000

900 000

-

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktelser knyttet til anleggsmidler

Annen langsiktig gjeld

Sum langsiktig gjeld (netto)

Sum netto gjeld og forpliktelser

39 607 542

48 087 419

8 479 877

Foruten avsetninger til arbeidsgiveravgift, feriepenger og arbeidsgivers pensjonsinnskudd, inneholder kontantbeholdningen konkrete utgiftsforpliktelser i form av forskuddsinnbetalte forskningsbidrag i de enkelte prosjekter, samt andel av tidligere års bevilgning som i fremtidige år vil medgå til anskaffelse av vitenskapelig utstyr samt til dekning av periodevis høyere kostnader, herunder også NOA samt den nye arbeidsmedisinske satsingen.