9 Likestillingsomtale

Likestilling internt i Arbeidsdepartementet

Likestillingslova pålegger offentlige myndigheter en målrettet og planmessig pådriverrolle for likestilling på alle samfunnsområder.

Arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor sin virksomhet (aktivitetsplikten), samt redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling mellom kjønnene internt i virksomheten (utrednings-/rapporteringsplikten).

Organisering

Den enkelte avdeling i Arbeidsdepartementet har ansvaret for å ta hånd om kjønnsperspektivet på sine respektive fagområder, og internt i egen avdeling. For interne fellesfunksjoner som kompetanseutvikling, rekruttering og saksbehandlingsrutiner har Administrasjons- og utviklingsavdelingen et særskilt ansvar i forhold til pådriver- og koordineringsansvar.

Arbeidsdepartementet er også representert med én person i en tverrdepartemental embetsmannsgruppe i regi av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), som jobber for og med likestilling.

Statistiske data

Per 1. august 2010 er det 205 ansatte i Arbeidsdepartementet. Kvinneandelen pr. 1. august 2010 er på 60 pst.

3 av 10 personer i departementets administrative toppledergruppe (departementsråd, assisterende departementsråd, ekspedisjonssjefer, prosjektdirektør, samt kommunikasjonssjef) er kvinner. Blant avdelingsdirektørene er andelen kvinner 50 pst. I saksbehandlergruppen er kvinneandelen forholdsvis høy: blant seniorrådgivere 61,5 pst., 66 pst. blant rådgivere og 73,3 pst. blant førstekonsulenter. Samlet sett ligger gjennomsnittslønnen for menn 3,4 lønnstrinn høyere enn for kvinner. * En av forklaringene på dette er den høye andelen kvinner i lavest lønnede stillinger, det vil si førstekonsulenter. Lønnsnivået mellom kvinner og menn i denne stillingsgruppen er imidlertid på samme nivå. I tillegg er noe av forklaringen også lønnforskjeller på rådgiver- og seniorrådgivernivå.

Når det gjelder overtid viser tidligere statistikk en tendens til at menn jobber noe mer overtid enn kvinner. Av den totale overtiden på årsbasis for 2009, utgjorde arbeidet overtid for menn 56,6 pst. og for kvinner 43,3 pst. For første halvår 2010 viser statistikken samme tendens. Menn arbeidet noe mer overtid og enn kvinner. I relative tall er fordelingen så å si uendret.

Utviklingen i sykefraværet i departementet blir nøye fulgt opp hvert kvartal. Utviklingen viser generelt at sykefraværet gradvis har gått ned. I første kvartal 2010 var den totale sykefraværsprosenten (egenmeldt og legemeldt) på 4,4 pst. Departementet har et lavt legemeldt sykefravær. Generelt har kvinner hatt et høyere sykefravær enn menn (merk kvinneandel på 60 pst.).

Når det gjelder uttak av omsorgspermisjon hos menn, det vil si delt fødselspermisjon mellom far og mor, ser vi en tendens til at menn i større grad velger å ta ut lengre permisjon (ut over 10 uker) enn tidligere.

Likestillingstiltak i Arbeidsdepartementet

Det er et uttalt mål for Arbeidsdepartementet å bedre den interne kjønnsbalansen. Dette ivaretas bl.a. gjennom rekrutteringsprosessen ved ledige stillinger. Det ses på kjønnsbalanse både i den enkelte avdeling, og for hele departementet. Samlet sett har Arbeidsdepartementet en kjønnssammensetning hvor kvinner er overrepresentert. Ved tidligere gjennomgang av eksternt kunngjorte stillinger viser tendensen at andelen menn i søkermassen er langt færre enn kvinner. Departementet forsøker derfor så langt det lar seg gjøre, å bedre på dette uten at det kommer i konflikt med kvalifikasjonsprinsippet ved nytilsettinger.

Arbeidsdepartementet ønsker å bedre kompetansen på å integrere kjønnsperspektivet i virksomhetens arbeid, og har derfor rådgivende personale tilgjengelig for fagavdelingene og ledelsen spesielt med tanke på rekruttering, og også i forhold til lønnsvurderinger. I forkant av lokale lønnsforhandlinger blir avdelingsledelsene oppfordret til å gjøre en konkret vurdering av eventuelle lønnsforskjeller som ikke kan forklares med kompetanse, dyktighet og erfaring. Lønnsforskjeller som ikke kan forklares med annet enn kjønn søkes justert ved første anledning.

Arbeidsdepartementet gjennomfører jevnlig en beskrivelse/analyse av likestilling i departementet for oppfølging og evaluering av likestillingsarbeidet i departementet. Denne gir grunnlag for iverksetting av eventuelle konkrete tiltak dersom departementet finner utilsiktede og uønskede forskjeller i departementet.