Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 1 S

(2010–2011)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Tilråding frå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementetav 17. september 2010,godkjend i statsråd same dagen.(Regjeringa Stoltenberg II)