2 Oversikt over budsjettforslaget for BLD

2.1 Forslag til utgifter og inntekter fordelte på kapittel og postgrupper

Utgifter fordelte på kapittel

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2009

Saldert budsjett 2010

Forslag 2011

Pst. endr. 10/11

Administrasjon

800

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet

120 170

142 749

161 042

12,8

Sum kategori 11.00

120 170

142 749

161 042

12,8

Integrering og mangfald

820

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

174 024

170 649

179 939

5,4

821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

3 486 292

4 406 390

4 781 244

8,5

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

1 523 076

1 710 316

1 664 649

-2,7

823

Kontaktutvalet mellom innvandrarar og myndigheitene

5 581

6 060

6 312

4,2

Sum kategori 11.05

5 188 973

6 293 415

6 632 144

5,4

Tiltak for familie, likestilling og ikkje-diskriminering

840

Krisetiltak

270 488

349 418

99 000

-71,7

841

Samliv og konfliktløysing

30 037

33 545

33 476

-0,2

842

Familievern

323 241

324 563

337 730

4,1

843

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

1 947

2 272

2 363

4,0

844

Kontantstøtte

1 514 046

1 418 000

1 437 000

1,3

845

Barnetrygd

14 782 318

14 820 000

14 950 000

0,9

846

Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.

55 674

66 494

69 556

4,6

847

Tiltak for personar med nedsett funksjonsevne

196 064

210 003

213 613

1,7

849

Likestillings- og diskrimineringsombodet

48 959

51 128

52 713

3,1

Sum kategori 11.10

17 222 774

17 275 423

17 195 451

-0,5

Tiltak for barn og ungdom

850

Barneombodet

11 223

12 423

12 912

3,9

852

Adopsjonsstønad

13 192

16 677

14 896

-10,7

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

118 276

132 448

12,0

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

672 945

668 393

811 184

21,4

855

Statleg forvalting av barnevernet

5 029 267

4 931 508

5 280 933

7,1

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar

475 176

580 500

229 077

-60,5

857

Barne- og ungdomstiltak

199 613

198 600

202 506

2,0

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

207 724

224 935

252 569

12,3

859

EUs ungdomsprogram

8 715

6 962

7 274

4,5

Sum kategori 11.20

6 617 855

6 758 274

6 943 799

2,4

Forbrukarpolitikk

860

Forbrukarrådet

94 137

105 449

108 760

3,1

862

Positiv miljømerking

4 532

4 677

5 822

24,5

865

Forbrukarpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid

22 882

13 028

13 432

3,1

866

Statens institutt for forbruksforsking

25 660

26 481

27 041

2,1

867

Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsrådet

6 852

7 536

7 752

2,9

868

Forbrukarombodet

21 212

20 888

21 495

2,9

Sum kategori 11.30

175 275

178 059

184 302

3,5

Sum programområde 11

24 136 074

30 647 920

31 116 838

1,5

Stønad ved fødsel og adopsjon

2530

Foreldrepengar

13 850 284

14 216 000

15 083 000

6,1

Sum kategori 28.50

13 850 284

14 216 000

15 083 000

6,1

Sum programområde 28

13 850 284

14 216 000

15 083 000

6,1

Sum utgifter

37 986 358

44 863 920

46 199 738

3,0

Utgifter fordelte på postgrupper

 

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2009

Saldert budsjett 2010

Forslag 2011

Pst. endr. 10/11

01-23

Drift

6 166 027

6 385 850

6 522 143

2,1

30-49

Nybygg og anlegg

31 329

64 997

66 427

2,2

50-59

Overføringar til andre statsrekneskaper

205 360

226 848

215 914

-4,8

60-69

Overføringar til kommunar

830 293

7 032 888

7 283 266

3,6

70-98

Overføringar til private

30 753 349

31 153 337

32 111 988

3,1

Sum under departementet

37 986 358

44 863 920

46 199 738

3,0

Inntekter fordelte på kapittel

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2009

Saldert budsjett 2010

Forslag 2011

Pst. endr. 10/11

Administrasjon

3800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

3 643

Sum kategori 11.00

3 643

Integrering og mangfald

3820

Inkluderings- og mangfaldsdirektoratet

6 457

3821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

71 767

74 000

101 334

36,9

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

142 884

175 731

94 320

-46,3

Sum kategori 11.05

221 108

249 731

195 654

-21,7

Tiltak for familie, likestilling og ikkje-diskriminering

3842

Familievern

7 418

560

577

3,0

3846

Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.

934

Sum kategori 11.10

8 352

560

577

3,0

Tiltak for barn og ungdom

3850

Barneombodet

835

3855

Statleg forvalting av barnevernet

1 118 869

999 046

953 795

-4,5

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar

300 575

424 928

136 900

-67,8

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

4 904

433

433

0,0

3859

EUs ungdomsprogram

2 910

2 300

2 300

0,0

Sum kategori 11.20

1 474 447

1 478 624

1 093 428

-26,1

Forbrukarpolitikk

3867

Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsrådet

159

3868

Forbrukarombodet

1 330

Sum kategori 11.30

1 489

Sum programområde 11

1 487 931

1 728 915

1 289 659

-25,4

Sum inntekter

1 487 931

1 728 915

1 289 659

-25,4

2.2 Postar med stikkordet kan overførast

Under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet blir stikkordet føreslått knytt til desse postane utanom postgruppe 30-49

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Nemning

Overført til 2010

Forslag 2011

821

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling

233

45 218

846

79

Tilskot til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid

533

7 965

847

71

Tiltak for auka tilgjenge og universell utforming

8 496

19 479

857

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

48 537

857

79

Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv.

7 434

32 393

859

01

Driftsutgifter

2 018

7 274

865

21

Spesielle driftsutgifter

3 570

8 912

865

79

Rammeprogrammet til EU om forbrukarpolitikk

1 559

4 520

2.3 Meirinntektsfullmakter

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet føreslår at departementet i 2011 kan:

overskride løyvinga på

mot tilsvarande meirinntekter under

kap. 820 post 01

kap. 3820 post 01

kap. 823 post 01

kap. 3823 post 01

kap. 842 post 01

kap. 3842 post 01

kap. 855 post 01

kap. 3855 postane 01, 02, 03 og 60

kap. 856 post 01

kap. 3856 post 01

kap. 858 post 01

kap. 3858 post 01

kap. 859 post 01

kap. 3859 post 01

kap. 868 post 01

kap. 3868 post 01