Forslag til vedtak om løyving for budsjettåret 2011, kapitla 800–868, 2530, 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

800

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet

01

Driftsutgifter

146 350 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 692 000

161 042 000

820

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

01

Driftsutgifter

179 939 000

179 939 000

821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling , kan overførast

45 218 000

50

Noregs forskingsråd

6 000 000

60

Integreringstilskot , kan overførast

4 304 872 000

61

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar , overslagsløyving

258 504 000

62

Kommunale innvandrartiltak

107 179 000

70

Busetjingsordninga og integreringstilskot, oppfølging

4 020 000

71

Tilskot til innvandrarorganisasjonar og anna frivillig verksemd

48 460 000

72

Statsautorisasjonsordninga for tolkar m.m.

2 369 000

73

Tilskot

4 622 000

4 781 244 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap , kan overførast

21 682 000

22

Norskprøver for vaksne innvandrarar

14 898 000

60

Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

1 628 069 000

1 664 649 000

823

Kontaktutvalet mellom innvandrarar og myndigheitene

01

Driftsutgifter

6 312 000

6 312 000

840

Krisetiltak

21

Spesielle driftsutgifter

5 547 000

61

Tilskot til incest- og valdtektssenter , overslagsløyving

63 659 000

70

Tilskot til valdsførebyggjande tiltak mv. , kan nyttast under kap. 858 post 01

29 794 000

99 000 000

841

Samliv og konfliktløysing

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle , overslagsløyving

13 832 000

22

Opplæring, forsking, utvikling mv.

6 010 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analysar , overslagsløyving

6 437 000

70

Tilskot til samlivstiltak , kan nyttast under kap. 858 post 01

4 344 000

71

Tiltak etter samlivsbrot for barn i konfliktfylte familiar

2 853 000

33 476 000

842

Familievern

01

Driftsutgifter , kan nyttast under post 70

202 860 000

21

Spesielle driftsutgifter

6 916 000

70

Tilskot til kyrkja si familievernteneste mv. , kan nyttast under post 01

127 954 000

337 730 000

843

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

01

Driftsutgifter

2 363 000

2 363 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskot , overslagsløyving

1 437 000 000

1 437 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskot , overslagsløyving

14 950 000 000

14 950 000 000

846

Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttast under post 50

23 967 000

50

Forsking , kan nyttast under post 21

6 500 000

70

Tilskot

16 587 000

72

Tiltak for lesbiske og homofile

9 069 000

73

Tilskot til Likestillingssentre

5 468 000

79

Tilskot til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid , kan overførast

7 965 000

69 556 000

847

Tiltak for personar med nedsett funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttast under post 71

27 134 000

50

Forsking

5 600 000

70

Tilskot til funksjonshemma sine organisasjonar

161 400 000

71

Tiltak for auka tilgjenge og universell utforming , kan overførast, kan nyttast under post 21

19 479 000

213 613 000

849

Likestillings- og diskrimineringsombodet

50

Basisløyving

52 713 000

52 713 000

850

Barneombodet

01

Driftsutgifter

12 912 000

12 912 000

852

Adopsjonsstønad

70

Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet , overslagsløyving

14 896 000

14 896 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

01

Driftsutgifter

132 448 000

132 448 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttast under post 71

73 432 000

50

Forsking

5 000 000

60

Kommunalt barnevern

240 000 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knytte til einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar , overslagsløyving

457 400 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv. , kan nyttast under post 21

23 737 000

72

Atferdssenteret

11 615 000

811 184 000

855

Statleg forvalting av barnevernet

01

Driftsutgifter , kan nyttast under post 22 og post 60

3 411 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

64 130 000

22

Kjøp av private barnevernstenester , kan nyttast under post 01

1 564 330 000

45

Større nyanskaffingar og vedlikehald , kan overførast

66 427 000

60

Tilskot til kommunane , kan nyttast under post 01

175 046 000

5 280 933 000

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar

01

Driftsutgifter

229 077 000

229 077 000

857

Barne- og ungdomstiltak

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttast under post 71

12 655 000

50

Forsking

4 300 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn , kan overførast

48 537 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjonar

100 621 000

71

Utviklingsarbeid , kan nyttast under post 21

4 000 000

79

Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv. , kan overførast

32 393 000

202 506 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

01

Driftsutgifter , kan nyttast under kap. 855 post 01

202 805 000

21

Spesielle driftsutgifter

19 662 000

22

Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskassar

30 102 000

252 569 000

859

EUs ungdomsprogram

01

Driftsutgifter , kan overførast

7 274 000

7 274 000

860

Forbrukarrådet

50

Basisløyving

99 203 000

51

Marknadsportalar

9 557 000

108 760 000

862

Positiv miljømerking

70

Driftstilskot til offentleg stiftelse for positiv miljømerking

5 822 000

5 822 000

865

Forbrukarpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

8 912 000

79

Rammeprogrammet til EU om forbrukarpolitikk , kan overførast

4 520 000

13 432 000

866

Statens institutt for forbruksforsking

50

Basisløyving

27 041 000

27 041 000

867

Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsrådet

01

Driftsutgifter

7 752 000

7 752 000

868

Forbrukarombodet

01

Driftsutgifter

21 495 000

21 495 000

2530

Foreldrepengar

70

Foreldrepengar ved fødsel , overslagsløyving

14 163 000 000

71

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon , overslagsløyving

405 000 000

72

Feriepengar av foreldrepengar , overslagsløyving

410 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon , overslagsløyving

105 000 000

15 083 000 000

Sum Utgifter

46 199 738 000

Sum departementets utgifter

46 199 738 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

3821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

01

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

79 887 000

02

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

21 447 000

101 334 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

01

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

94 320 000

94 320 000

3842

Familievern

01

Diverse inntekter

577 000

577 000

3855

Statleg forvalting av barnevernet

01

Diverse inntekter

26 670 000

02

Barnetrygd

3 477 000

60

Kommunale eigendelar

923 648 000

953 795 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar

04

Refusjon av ODA-godkjende utgifter

136 900 000

136 900 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

01

Diverse inntekter

433 000

433 000

3859

EUs ungdomsprogram

01

Tilskot frå Europakommisjonen

2 300 000

2 300 000

Sum Inntekter

1 289 659 000

Sum departementets inntekter

1 289 659 000

Fullmakter til å overskride gitte løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2011 kan:

overskride løyvinga på

mot tilsvarande meirinntekter under

kap. 820 post 01

kap. 3820 post 01

kap. 823 post 01

kap. 3823 post 01

kap. 842 post 01

kap. 3842 post 01

kap. 855 post 01

kap. 3855 postane 01, 02, 03 og 60

kap. 856 post 01

kap. 3856 post 01

kap. 858 post 01

kap. 3858 post 01

kap. 859 post 01

kap. 3859 post 01

kap. 868 post 01

kap. 3868 post 01

Andre fullmakter

III

Satsar for barnetrygd

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2011 i medhald av lov av 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd, § 10, kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.

Einslege forsørgjarar som fyller vilkåra for rett til utvida stønad etter barnetrygdlova og full overgangsstønad etter folketrygdlova, og som har barn i alderen 0-3 år har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gjeld per einsleg forsørgjar, uavhengig av kor mange barn i alderen 0-3 år vedkommande faktisk forsørgjer.

Stønadsmottakarar busett i Finnmark og Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) får eit tillegg i barnetrygda på 3 840 kroner per barn per år, det såkalla finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal òg utbetalast for barn i fosterheim eller barnevernsinstitusjon i dei aktuelle kommunane.

Stønadsmottakarar busett på Svalbard får eit tillegg i barnetrygda på 3 840 kroner per barn per år, det såkalla svalbardtillegget.

IV

Satsar for kontantstøtte

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2011 i medhald av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre, kan utbetale kontantstøtte med følgjande beløp for 1- og 2-åringar:

Avtalt opphaldstid i barnehage per uke

Kontantstøtte i prosent av full sats

Kontantstøtte i kroner per barn per år

Ikkje bruk av barnehageplass

100

39 636

Til og med 8 timar

80

31 704

9-16 timar

60

23 784

17-24 timar

40

15 852

25-32 timar

20

7 932

33 timar eller meir

0

0

V

Satsar for eingangsstønad ved fødsel og adopsjon og stønad ved fødsel utanfor institusjon

Stortinget samtykkjer i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2011 i medhald av lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kan utbetale:

Eingangsstønad ved fødsel og adopsjon, lovens § 14-17

35 263 kroner per barn

Stønad ved fødsel utanfor institusjon, lovens § 5-13

1 765 kroner per fødsel