Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 1 S

(2010–2011)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 17.september 2010, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)