Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Prop. 1 S

(2010–2011)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementetav 17. september 2010, godkjent i statsråd samme dag. (RegjeringenStoltenberg II)