Utlisting av tabeller i dokumentene

Trenger du raskt tilgang på tallgrunnlaget i budsjettdokumentene? På denne siden vil du finne en beta-versjon av en tabellgenerator som tar uttrekket automatisk for deg. Alle tabellene blir foreløpig listet ut uten formateringer.

 

Tabeller fra budsjettdokumentene

Tabeller fra Nasjonalbudsjettet 2011

   

2. De økonomiske utsiktene

   

3. Den økonomiske politikken

   

4. Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2011

   

5. Forvaltningen av Statens pensjonsfond

   

6. Tiltak for å bedre bruken av samfunnets ressurser

Tabeller fra Statsbudsjettet 2011

   

1. Hovedtrekk i finanspolitikken

   

3. Oversikt over utgifter under de ulike departementene

   

4. Oversikt over budsjettets utgifter og inntekter

   

5. Folketrygdens utgifter og inntekter

   

6. Bestillingsfullmakt, tilsagnsfullmakt og garantifullmakt

   

7. Gjennomføringen av inneværende års budsjett

   

8. Utviklingstrekk på statsbudsjettets utgiftsside i perioden 2002 - 2010

   

9. Økonomistyring i staten mv.

   

10. Flerårige budsjettkonsekvenser 2012-2014

   

11. Forslag til vedtak om statsbudsjettet for budsjettåret 2011

   

VEDTAK

   

Vedlegg 1

Skatte-, avgifts- og tollvedtak (Prop.1 S)

   

1. Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget for 2011

   

2 Skatte- og avgiftssystemet – hovedelementer og utviklingstrekk

   

3. Direkte skatter og avgifter til folketrygden

   

4. Indirekte skatter

   

6. Fordelingsvirkninger av skattesystemet

   

Forslag til stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2011

   

Forslag til stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2011

   

Forslag til stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011

Tabeller fra pressemeldingene

Tabeller fra Pressemeldinger 2011

   

Nøkkeltall i budsjettet for 2011

   

Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell

   

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2011